Občinski podrobni prostorski načrt Mrvarjev hrib

Status: veljaven

Območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta Mrvarjev hrib (Dolenjski uradni list RS, št. 26/2019; v nadaljevanju: OPPN) je del enote urejanja prostora EUP NM/23-OPPN-b, ki se nahaja na jugozahodnem robu Novega mesta v bližini soseske Regrške Košenice in naselja Škrjanče pri Novem mestu. Vpeto je v območje med železniško progo na vzhodni strani, regionalno cesto na severni strani ter kmetijske površine na zahodni in na južni strani.

Velikost območja OPPN je približno 4,8 ha. V naravi je območje OPPN delno že urejena soseska s sedmimi enostanovanjskimi hišami, zgrajenimi notranjimi cestami, plinovodnim omrežjem, elektro vodi ter izvedeno kanalizacijo in vodovodom.

Gradnja novih stavb je predvidena južno od regionalne ceste R3-664 na odseku 2501 Gaber – Uršna sela - Novo mesto. Vpeta je v več zazidalnih otokov z raznoliko tipologijo stanovanjske gradnje.

Pasove pozidave prekinjajo pasovi javnih in zelenih površin, tudi z namestitvijo igral ter ureditvijo igrišča za namen prostočasnih aktivnosti ter z večnamenskimi potmi.

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Mrvarjev hrib

Dolenjski uradni list, št. 26/2019.


Predpisa, na katera dani predpis vpliva:

  1. Odlok o Občinskem lokacijskem načrtu Mrvarjev hrib, Uradni list RS, št. 67/06 – RAZVELJAVLJEN;
  2. Uredba o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od avtoceste A2 Ljubljana-Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline, Uradni list RS, št. 102/12.

Celotno gradivo je na vpogled v prostorih Mestne občine Novo mesti, Seidlova cesta 1, Novo mesto.


 

Datoteke

nazaj