Občinski podrobni prostorski načrt za stanovanjski objekt na Jakčevi v Novem mestu

Status: veljaven

Območje predvidenega OPPN je določeno z Občinskim prostorskim načrtom Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09, in nadaljnji) kot del enote urejanja prostora (EUP) z oznako NM/15-OPPN-a. 
Za predmetno EUP je že sprejet Občinski lokacijski načrt stanovanjsko poslovni objekt Jakčeva v Novem mestu (Uradni list RS, št. 68/07). Na pobudo investitorja je v pripravi novi OPPN. 

Območje OPPN se nahaja znotraj obstoječe stanovanjske soseske in je vpeto med večstanovanjske stavbe na Jakčevi in Ragovski ulici ter pozidavo z individualnimi stanovanjskimi stavbami na Maistrovi ulici v Novem mestu. 
Z OPPN se bodo določile prostorske rešitve in izvedbeni prostorski pogoji za EUP NM/15-OPPN-a in sicer za gradnjo večstanovanjske stavbe s pripadajočimi parkirnimi, manipulativnimi in zelenimi površinami ter navezavami na GJI. Parkirni prostori se bodo v čim večji možni meri zagotovili v sklopu same stavbe, in sicer v kletnih prostorih, v manjšem delu pa tudi na zunanjih površinah. Zunanje površine se bodo v večji meri namenile ureditvi zelenih površin, otroškemu igrišču ter površinam za pešce in kolesarje.

 

nazaj