Spremembe in dopolnitve Ureditvenega načrta Novi trg v Novem mestu- 2 (SD UN Novi trg-2)

Status: veljaven

Območje Novega trga se nahaja v središču Novega mesta in leži poleg starega mestnega jedra. Na obravnavanem območju veljajo določila Odloka o spremembah in dopolnitvah Ureditvenega načrta Novi trg v Novem mestu (Uradni list RS, št. 81/06 in 8/15-teh.popr.).

Namen SD UN Novi trg-2 je, da se na zemljiščih s parc. št. 1342 in 1354 k.o. Novo mesto omogoči gradnjo garaže za tri osebne avtomobile, kar po veljavnem prostorskem aktu ni bilo možno. Gre za zemljišče severno od individualne stanovanjske hiše, kjer že stoji pomožen
objekt in h kateremu se dogradi predviden garažni del z nadstrešnico.

 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Ureditvenega načrta Novi trg v Novem mestu (SD UN Novi trg-2)

Dolenjski uradni list, št. 16/18.

SD UN Novi trg-2 vsebuje tekstualni del. Izdelan je v digitalni in analogni obliki. Grafični del ni predmet SD UN Novi trg-2.
Celotno gradivo je na vpogled v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto.


Predpis, na katerega dani predpis vpliva:

  1. Odlok o spremembah in dopolnitvah Ureditvenega načrta Novi trg v Novem mestu, Uradni list RS, št. 81/06 in 8/15 - teh. popr.

 

Datoteke

nazaj