Spremembe in dopolnitve Zazidalnega načrta Podbreznik – SDZN 2

Status: veljaven

V Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto se enota urejanja prostora NM/1-OPPN-c ureja z Odlokom o zazidalnem načrtu Podbreznik (Uradni list RS, št. 74/02 in 80/12 – SDZN 1; v nadaljevanju: ZN Podbreznik) in določa pogoje za gradnjo večstanovanjskih objektov – blokov ter vrstnih in prostostoječih individualnih stanovanjskih hiš, vse na bruto površini približno 15 ha ter določa pogoje za gradnjo poslovno – oskrbnih objektov in objektov v okviru tehnološkega parka na bruto površini približno 8,6 ha.

Pobudo za pripravo sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta Podbreznik (v nadaljevanju: SDZN 2) je podalo podjetje ENIGMA d.o.o., Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto (v nadaljevanju: pobudnik).

SDZN 2 se nanašajo na območje tehnološkega parka, konkretneje na enoti T8a in T10a. Pobudnik ima v lasti zemljišče s par. št. 2075/26, k.o. Gorenja Straža, na katerem je v okviru enote T8a zgrajen poslovni objekt ter zemljišči s parc. št. 2075/27 in 2075/28, obe k.o. Gorenja Straža, ki sta del enote T10a. S SDZN 2 je predlagana širitev območja enote T8a z vključitvijo zemljišč s parc. št. 2075/27 in 2075/28, obe k.o. Gorenja Straža, ki sta del enote T10a. Zaradi širitve enote T8a se temu primerno zmanjša enota T10a. Razlog SDZN 2 je širitev obstoječih poslovnih površin, in sicer z dozidavo na severni in južni strani obstoječega objekta v enoti T8a. Zavedajoč se, da je območje ZN, vključno s tehnološkim parkom opredeljeno, kot zelena soseska obdana z gozdom, se skuša s SDZN 2 v največji možni meri spoštovati osnovni koncept ureditve. Ker se v soseski prepletata stanovanjski in poslovni svet, se v predlogu načrtovanih rešitev posveča pozornost tudi estetskemu oblikovanju objektov in pripadajočim funkcionalnim površinam.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnega načrta Podbreznik – SDZN 2

Dolenjski uradni list, št. 25/20.

Neuradno prečiščeno besedilo št. 2 (NPB2)


Predpisi in akti, ki spreminjajo dani predpis:


Predpis, na katerega dani predpis vpliva:


opombe: celotno gradivo je na vpogled v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto

Datoteke

nazaj