Spremembe in dopolnitve Občinskega lokacijskega načrta Brusnice (SD OLN 2)

Status: veljaven

Območje se nahaja v enoti urejanja prostora (EUP) z oznako VBR/1-OPPN-a, kjer je v veljavi Občinski lokacijski načrt Brusnice (Uradni list RS, št. 120/06 in nadaljnji; v nadaljevanju: OLN).

Spremembe in dopolnitve OLN so posledica razvojne pobude investitorja SD OLN 2, da na območju predvidenega doma za starejše in dveh objektov oskrbovanih stanovanj namesto le teh zgradi tri večstanovanjske stavbe s pripadajočimi parkirnimi, manipulativnimi in zelenimi površinami ter navezavami na GJI (območje »A«). Parkirni prostori se v celoti zagotovijo na zunanjih površinah.

Ostale manjše spremembe in dopolnitve na podlagi pobud so:

  • Območje »B«: sprememba urbanističnih in oblikovnih pogojev za gradnjo stanovanjske hiše S29 na delu območja PE C – območje gospodarskih (agrarnih) enot: možnost gradnje brez izvedbe kleti; sprememba kote pritličja
  • Območje »C«: ukinitev stanovanjske hiše S6; tolerance glede možnosti dostopa do S4 in S5
  • Območje »D« parkirišče ob cerkvi sv. Križa: možnost ureditve parkirišča tudi v tlakovani izvedbi v primeru soglasja pristojnega zavoda.

Ostale spremembe odloka izhajajo iz smernic in mnenj, podanih s strani nosilcev urejanja prostora.

 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Brusnice (SD OLN 2)

Dolenjski uradni list, št. 8/21.

Neuradno prečiščeno besedilo št. 2  (NPB2)


Predpisi, na katere dani predpis vpliva:


opomba: celotno gradivo je na vpogled v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto

Datoteke

nazaj