Občinski podrobni prostorski načrt Bučna vas – zahod/1

Status: veljaven

Območje urejanja z OPPN je namenjeno bivanju z možnostjo opravljanja spremljajočih dejavnosti. Predvidena je gradnja stanovanjskih stavb različne tipologije (individualne stan. hiše, dvojčki in vrstne hiše), ureditev zelenih površin z igrali in prometnih površin. Znotraj posamezne ureditvene enote je pri stanovanjskih stavbah dovoljena enotna tipologija objektov tako glede oblike in naklona streh, oblikovanja nadstreškov in lop ter podobno. Zgradi in rekonstruira se vsa prometna in komunalno – energetska infrastruktura, ki je potrebna za funkcioniranje območja urejanja.

Dostop do območja je predviden preko javnega prometnega omrežja in sicer preko rekonstruiranega križišča z Ljubljansko cesto, v nadaljevanju pa po interni cestni mreži po cesti C1 in C2. Dostop je urejen tudi za pešce in kolesarje.

 

nazaj