Občinski podrobni prostorski načrt za južno zbirno cesto (OPPN JZC)

Status: veljaven

Z Občinskim podrobnim prostorskim načrtom - OPPN JZC je načrtovana nova južna zbirna cesta z namenom, da se prometno prekrvavi južni del mesta, kjer je z OPN načrtovano območje za razvoj novih stanovanjskih in poslovno stanovanjskih sosesk med Šmihelom, Regrčo vasjo, Regrškimi Košenicami in sosesko K Roku in hkrati izboljšajo prometno slabe razmere na obstoječi prometni mreži. Približno 1,6 km dolga južna zbirna cesta se bo na vzhodu navezala na Belokranjsko cesto (G2-105/0256 Novo mesto-Metlika) na zahodu pa na Šmihelsko cesto (R3 664/2501 Gaber-Uršna sela-Novo mesto) oziroma  na predvideno zahodno obvoznico Novega mesta, ki je načrtovana z Državnim prostorskim načrtom za državno cesto od avtoceste A2 Ljubljana-Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline.

Na trasi južne zbirne ceste bodo urejena štiri krožna križišča s priključnimi kraki oziroma cestnimi navezavami do Regrških Košenic, K Roku – sever in K Roku – jug, navezavama Regrča vas in Regrča vas – Vidmarjeva ulica, navezavo Knezova ulica na območju Jedinščice, priključkom Poganci ter navezavi na Belokranjsko cesto. Na trasi južne zbirne ceste je predvidena še gradnja pokritega vkopa in ureditev obstoječega priključka Poganške ulice do romskega naselja, površine za pešce in kolesarje ter avtobusna postajališča, ureditev zelenih površin, izvedba protihrupnih ukrepov ter tudi gradnja in prestavitev vseh potrebnih infrastrukturnih vodov.

nazaj