Navodila za pripravo digitalnih podatkov

Občinski podrobni prostorski načrt Tisk Šepic ob Straški cesti

Status: v pripravi

Okvirno območje OPPN se nahaja v zahodnem delu Bršljina tik ob Straški cesti, na vhodu v gospodarsko cono Livada. V pretežnem delu obsega zemljišče s parcelno številko 11/17, k.o. Bršljin, ki ima podrobnejšo namensko rabo IG – gospodarske cone. Predel sodi v okvir Ureditvenega načrta za obrtno-industrijsko cono Livada z oznako enote urejanja prostora NGZ_03/01_OPPN (prej NM/4-OPPN-c) v Občinskem prostorskem načrtu. Območje OPPN obsega približno 5.500 m2.

Na obravnavanem območju želi investitor Tisk Šepic d.o.o. zgraditi novo tiskarno. Ker Ureditveni načrt za obrtno-industrijsko cono Livada, kamor zemljišče spada, tega ne omogoča, se na podlagi ZUreP-2 izdeluje samostojni OPPN, ki bo v okviru svojega območja urejanja nadomestil obstoječi izvedbeni prostorski akt. Novi OPPN bo podal pogoje za odvijanje tiskarske dejavnosti na tem mestu, izvedena prostorska ureditev pa mora zadostiti tudi pomembni vlogi obravnavane lokacije v mestnem prostoru.

Predmet predvidenega OPPN je določitev podrobnejših izvedbenih pogojev za objekte in zunanjo ureditev na tem prostoru, prometno in ostalo gospodarsko javno infrastrukturo ter drugih pogojev, na podlagi katerih bodo objekti in ureditve v vsebinskem in funkcionalnem smislu povezani v smiselno celoto.

Izhodišča za pripravo OPPN Tisk Šepic ob Straški cesti

Na spletni strani Mestne občine Novo mesto je bil v avgustu 2021 objavljen javni poziv k oblikovanju izhodišč za pripravo OPPN Tisk Šepic ob Straški cesti. Predlog izhodišč je bil javno objavljen v času od 26. 8. 2021 do vključno 10. 9. 2021. Na predlog izhodišč so lahko zainteresirana javnost, nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci urejanja prostora v času objave gradiva podali pripombe in predloge, ki so prispevali h končnemu oblikovanju izhodišč (Izhodišča za pripravo OPPN Tisk Šepic, december 2021). 

Po dokončnem oblikovanju izhodišč se postopek priprave OPPN začne s sklepom o pripravi SD OPPN, s katerim se tudi potrdijo izhodišča ter nadaljuje z osnutkom SD OPPN in drugimi nadaljnjimi fazami, vključno z javno razgrnitvijo OPPN. Izhodišča so bila potrjena dne 8. 12. 2021 s sprejemom Sklepa o pripravi OPPN Tisk Šepic ob Straški cesti.

Datoteke

Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta Tisk Šepic ob Straški cesti

V Dolenjskem uradnem listu je bil dne 22. 12. 2021 objavljen Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta Tisk Šepic ob Straški cesti (DUL, št. 22/2021), s katerim so bila tudi potrjena Izhodišča za pripravo OPPN Tisk Šepic ob Straški cesti (BD projektiranje d.o.o., dec. 2021).

Tekom priprave OPPN se je julija 2022 spremenil in dopolnil hierarhično višji akt – OPN MONM (DUL št. 16/22), zato je bilo potrebno spremeniti oziroma dopolniti tudi Sklep o pripravi. Dne 31. 8. 2022 je v Dolenjskem uradnem listu (št. 20/22) izšel Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta Tisk Šepic ob Straški cesti.

Datoteke

Dopolnjen osnutek OPPN Tisk Šepic ob Straški cesti

Na podlagi predhodno izdelanega osnutka in okoljskega poročila, ki sta bila skladno s četrtim in petim odstavkom 111. člena ZUreP-2 posredovana nosilcem urejanja prostora, da podajo prvo mnenje in državnim nosilcem urejanja prostora, ki sodelujejo pri celoviti presoji vplivov na okolje, da podajo tudi mnenje o ustreznosti okoljskega poročila, je bil v avgustu 2022 izdelan dopolnjen osnutek OPPN in izdano mnenje o ustreznosti okoljskega poročila. 

Datoteke

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN Tisk Šepic ob Straški cesti

Javna razgrnitev je potekala od četrtka, 1. 9. 2022 do vključno ponedeljka, 3. 10. 2022  v prostorih Mestne občine Novo mesto (pritličje – pri vhodu), javna obravnava pa v sredo, 14. 9. 2022 ob 16. uri v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto, Glavni trg 7 (Rotovž), I. nadstropje, Novo mesto.

Na podlagi 113. člena Zakona o urejanju prostora - ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) javnost seznanjamo, da v zvezi z nepremičninami na območju OPPN ni ugotovljenega nasprotja interesov, kot ga določa predpis, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije.

Datoteke

Stališča do pripomb in predlogov

V času javne razgrnitve je bilo javnosti omogočeno, da poda pripombe in predloge na javno razgrnjen predlog OPPN Tisk Šepic ob Straški cesti. Pripombe in predlogi so bili posredovani izdelovalcu, ki je v sodelovanju z MONM pripravil stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve. Stališča je s sklepom št. 350-0022/2021 z dne 27. 10. 2022 zavzel župan in so do sprejema prostorskega akta javno objavljena na oglasni deski ter na spletni strani Mestne občine Novo mesto.

Datoteke

Predlog OPPN Tisk Šepic ob Straški cesti

Na podlagi 119. člena in v povezavi s 114. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) je bil izdelan predlog OPPN Tisk Šepic ob Straški cesti (BD projektiranje d.o.o., november 2022). Posredovan je bil pristojnim nosilcem urejanja prostora za pridobitev končnih mnenj k prostorskemu aktu.

Celotno gradivo je na vpogled v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto (Urad za prostor in razvoj, I. nadstropje). 

Datoteke

nazaj