Občinski podrobni prostorski načrt Tisk Šepic ob Straški cesti

Status: veljaven

Okvirno območje OPPN se nahaja v zahodnem delu Bršljina tik ob Straški cesti, na vhodu v gospodarsko cono Livada. V pretežnem delu obsega zemljišče s parcelno številko 11/17, k.o. Bršljin, ki ima podrobnejšo namensko rabo IG – gospodarske cone. Območje OPPN obsega cca 5.500 m2. Na obravnavanem območju želi investitor Tisk Šepic d.o.o. zgraditi novo tiskarno. Ker Ureditveni načrt za obrtno-industrijsko cono Livada, kamor je zemljišče spadalo, tega ni omogočalo, je bil izdelan samostojni OPPN, ki v okviru svojega območja urejanja podaja pogoje za odvijanje tiskarske dejavnosti na tem mestu, izvedena prostorska ureditev pa mora zadostiti tudi pomembni vlogi obravnavane lokacije v mestnem prostoru.

OPPN določa podrobnejše izvedbene pogoje za objekte in zunanjo ureditev na tem prostoru, prometno in ostalo gospodarsko javno infrastrukturo ter druge pogoje, na podlagi katerih bodo objekti in ureditve v vsebinskem in funkcionalnem smislu povezani v smiselno celoto.

nazaj