Navodila za pripravo digitalnih podatkov

Spremembe in dopolnitve Zazidalnega načrta poslovno-stanovanjske gradnje v Dolenjih Kamencah (SDZN-2)

Status: v pripravi

Mestna občina Novo mesto vodi pripravo sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta poslovno-stanovanjske gradnje v Dolenjih Kamencah (v nadaljevanju: SDZN-2). Pobudnik in naročnik izdelave SDZN-2 je zasebni investitor, lastnik zemljišč na območju, ki je predmet sprememb. Izdelovalec je Biro 8K, arhitektura in prostor, Marija Prašin Kolbezen s.p. 

Območje obravnave se nahaja na severnem robu Novega mesta, znotraj obstoječega oskrbno-storitvenega centra med Dolenjimi Kamencami in Veliko Bučno vasjo, na katerem je v veljavi Zazidalni načrt poslovno-stanovanjske gradnje v Dolenjih Kamencah (Uradni list RS, št. 33/96, 57/09, 101/09-OPN, 80/12-LN in 102/12-DPN). Gre za peščeno površino med podjetjem Vidic center, d.o.o. in Ljubljansko cesto, ki zajema zemljišča s parcelnimi številkami 556/5, 556/12, 556/13, 675/11, 675/20, 675/21 in 675/24, vse k.o. Daljni vrh. Namen priprave SDZN-2 je določitev podrobnejših pogojev za izvedbo urejenega parkirišča z razsvetljavo, odvodnjavanjem, ekološkim otokom, talnimi označbami in zasaditvijo.
Postopek priprave SDZN-2 se vodi skladno z Zakonom o urejanju prostora - ZUreP-3 (Uradni list RS, št. 199/21 in 18/23 – ZDU-1O).

Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta poslovno-stanovanjske gradnje v Dolenjih Kamencah

V Dolenjskem uradnem listu je bil dne 20. 3. 2023 objavljen Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta poslovno-stanovanjske gradnje v Dolenjih Kamencah (DUL, št. 12/23).

Datoteke

Predlog osnutka sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta poslovno-stanovanjske gradnje v Dolenjih Kamencah

Na podlagi 121. člena ZUreP-3 je bil pripravljen predlog osnutka SDZN-2. O predlogu osnutka je bila obveščena Krajevna skupnost Bučna vas.

Zainteresirana javnost si je lahko gradivo ogleda na tem prostorskem portalu (priponke spodaj) ter poda morebitne predloge ali usmeritve do vključno 30. 3. 2023..

Datoteke

Osnutek sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta poslovno-stanovanjske gradnje v Dolenjih Kamencah

Na podlagi drugega odstavka 122. člena ZUreP-3 so nosilci urejanja prostora pozvani, da pripravijo prva mnenja na osnutek prostorskega akta.

Datoteke

nazaj