Spremembe in dopolnitve Zazidalnega načrta poslovno-stanovanjske gradnje v Dolenjih Kamencah (SDZN-2)

Status: veljaven

Predmet sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta poslovno-stanovanjske gradnje v Dolenjih Kamencah (v nadaljevanju: SDZN-2) je določitev podrobnejših pogojev za izvedbo urejenega parkirišča z razsvetljavo, odvodnjavanjem, ekološkim otokom, talnimi označbami in zasaditvijo.

Območje obravnave se nahaja na severnem robu Novega mesta, znotraj obstoječega oskrbno-storitvenega centra med Dolenjimi Kamencami in Veliko Bučno vasjo, na katerem je v veljavi Zazidalni načrt poslovno-stanovanjske gradnje v Dolenjih Kamencah (Uradni list RS, št. 33/96, 57/09, 101/09-OPN, 80/12-LN in 102/12-DPN). Gre za peščeno površino med podjetjem Vidic center, d.o.o. in Ljubljansko cesto, ki zajema zemljišča s parcelnimi številkami 556/5, 556/12, 556/13, 675/11, 675/20, 675/21 in 675/24, vse k.o. Daljni vrh. 
Pobudnik in naročnik izdelave SDZN-2 je zasebni investitor, lastnik zemljišč na območju, ki je predmet sprememb.

Postopek priprave SDZN-2 se je vodil skladno z Zakonom o urejanju prostora - ZUreP-3.

 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta poslovno-stanovanjske gradnje v Dolenjih Kamencah (SDZN-2)

Dolenjski uradni list št. 22/23.

 

SDZN-2 vsebuje samo tekstualni del.

Celotno gradivo je na vpogled v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto.


Predpis, na katerega dani predpis vpliva:

  • Odlok o zazidalnem načrtu poslovno-stanovanjske gradnje v Dolenjih Kamencah, Uradni list RS, št. 33/96 in nadaljnji.

Datoteke

nazaj