Navodila za pripravo digitalnih podatkov

Spremembe in dopolnitve Zazidalnega načrta poslovno-stanovanjske gradnje v Dolenjih Kamencah (SDZN-2)

Status: v pripravi

Mestna občina Novo mesto vodi pripravo sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta poslovno-stanovanjske gradnje v Dolenjih Kamencah (v nadaljevanju: SDZN-2). Pobudnik in naročnik izdelave SDZN-2 je zasebni investitor, lastnik zemljišč na območju, ki je predmet sprememb. Izdelovalec je Biro 8K, arhitektura in prostor, Marija Prašin Kolbezen s.p. 

Območje obravnave se nahaja na severnem robu Novega mesta, znotraj obstoječega oskrbno-storitvenega centra med Dolenjimi Kamencami in Veliko Bučno vasjo, na katerem je v veljavi Zazidalni načrt poslovno-stanovanjske gradnje v Dolenjih Kamencah (Uradni list RS, št. 33/96, 57/09, 101/09-OPN, 80/12-LN in 102/12-DPN). Gre za peščeno površino med podjetjem Vidic center, d.o.o. in Ljubljansko cesto, ki zajema zemljišča s parcelnimi številkami 556/5, 556/12, 556/13, 675/11, 675/20, 675/21 in 675/24, vse k.o. Daljni vrh. Namen priprave SDZN-2 je določitev podrobnejših pogojev za izvedbo urejenega parkirišča z razsvetljavo, odvodnjavanjem, ekološkim otokom, talnimi označbami in zasaditvijo.
Postopek priprave SDZN-2 se vodi skladno z Zakonom o urejanju prostora - ZUreP-3 (Uradni list RS, št. 199/21 in 18/23 – ZDU-1O).

Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta poslovno-stanovanjske gradnje v Dolenjih Kamencah

V Dolenjskem uradnem listu je bil dne 20. 3. 2023 objavljen Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta poslovno-stanovanjske gradnje v Dolenjih Kamencah (DUL, št. 12/23).

Datoteke

Predlog osnutka sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta poslovno-stanovanjske gradnje v Dolenjih Kamencah

Na podlagi 121. člena ZUreP-3 je bil pripravljen predlog osnutka SDZN-2. O predlogu osnutka je bila obveščena Krajevna skupnost Bučna vas.

Zainteresirana javnost si je lahko gradivo ogleda na tem prostorskem portalu (priponke spodaj) ter poda morebitne predloge ali usmeritve do vključno 30. 3. 2023..

Datoteke

Osnutek sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta poslovno-stanovanjske gradnje v Dolenjih Kamencah

Na podlagi drugega odstavka 122. člena ZUreP-3 so nosilci urejanja prostora pozvani, da pripravijo prva mnenja na osnutek prostorskega akta.

Datoteke

Dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta poslovno-stanovanjske gradnje v Dolenjih Kamencah

Na podlagi četrtega odstavka 122. člena Zakona o urejanju prostora - ZUreP-3 (Uradni list RS, št. 199/21 in 18/23 – ZDU-1O) je izdelan dopolnjen osnutek prostorskega akta, ki je na vpogled javnosti v okviru javne razgrnitve.

V grafični prilogi je prikazana lokacija parkirišča znotraj veljavnega Zazidalnega načrta poslovno-stanovanjske gradnje v Dolenjih Kamencah (Uradni list RS, št. 33/96, 57/09, 101/09-OPN, 80/12-LN in 102/12-DPN), ki je predmet obravnavanih sprememb.

Datoteke

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka SDZN-2

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka prostorskega akta je namenjena seznanitvi širše javnosti s prostorskim aktom.
Javna razgrnitev poteka v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, pritličje (pri vhodu),
in sicer od 29. 6. 2023 do vključno 28. 7. 2023.

Javna obravnava bo v sredo, 19. 7. 2023 ob 16. uri v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto, Glavni trg 7 (Rotovž), I. nadstropje.
Na javni obravnavi bosta pripravljavec in izdelovalec prostorski akt podrobneje obrazložila in prisotnim podala dodatna pojasnila.

V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani podajo pripombe in predloge k razgrnjenemu prostorskemu aktu na naslednje načine:

  - po elektronski pošti na naslov: mestna.obcina@novomesto.si (s pripisom št. zadeve: 350-0001/2023);
  - pisno na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto;
  - v knjigo pripomb in predlogov na mestu javne razgrnitve v prostorih občine;
  - ustno na zapisnik na javni obravnavi.

Rok za podajo pripomb poteče zadnji dan javne razgrnitve.

Datoteke

Stališča do pripomb in predlogov na dopolnjen osnutek SDZN-2

V času javne razgrnitve je bilo javnosti omogočeno, da poda pripombe in predloge na javno razgrnjen dopolnjen osnutek SDZN-2. Pripombe in predlogi so bili posredovani izdelovalcu, ki je v sodelovanju z MONM pripravil stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve. Stališča je s sklepom št. 350-0001/2023-56 z dne 11. 8. 2023 zavzel župan in so do sprejema prostorskega akta javno objavljena na oglasni deski ter na spletni strani Mestne občine Novo mesto.

Datoteke

Predlog prostorskega akta

Na podlagi drugega odstavka 123. člena ZUreP-3 je skladno s stališči do pripomb in predlogov z javne razgrnitve pripravljen predlog prostorskega akta, ki je posredovan pristojnim nosilcem urejanja prostora v predložitev mnenj na podlagi tretjega odstavka 123. člena ZUreP-3.

Datoteke

Usklajen predlog sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta poslovno-stanovanjske gradnje v Dolenjih Kamencah (SDZN-2)

Na podlagi 124. člena ZUreP-3 bo Občinski svet Mestne občine Novo mesto obravnaval usklajen predlog prostorskega akta.

Datoteke

nazaj