Navodila za pripravo digitalnih podatkov

Občinski podrobni prostorski načrt Vavpotičeva v Novem mestu

Status: v pripravi

Mestna občina Novo mesto vodi pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta Vavpotičeva v Novem mestu (v nadaljevanju OPPN). Pobudnik priprave OPPN je zasebni investitor, izdelovalec pa je podjetje GPI gradbeno projektiranje in inženiring, d.o.o. Novo mesto.

Območje načrtovanega OPPN se nahaja v vzhodnem delu Novega mesta, v Bršljinu, in sicer v neposredni bližini poslovne cone Livada in Straške ceste ter na koncu Vavpotičeve ulice. Investicijska namera pri tem zajema zemljišča s parc. št. 5/1, 8/1, 8/7, 8/8, 8/9, 10/9, 10/18, 10/19, 10/20, 10/21, 10/22, 1054/12 in 1055/1, vse k. o. 1455 – Bršljin. Gre za stavbno zemljišče s pretežno namensko rabo prostora SSv – urbana večstanovanjska pozidava. Namen priprave OPPN je določitev podrobnejših prostorsko izvedbenih pogojev za obstoječo in predvideno večstanovanjsko pozidavo, za parcelacijo območja in faznost gradnje, za zunanjo ureditev z zelenimi, parkirnimi in manipulativnimi površinami ter ureditev prometne, okoljske, energetske ter komunikacijske infrastrukture, ki je potrebna za funkcioniranje predmetnega območja.

Postopek priprave OPPN se vodi skladno z Zakonom o urejanju prostora - ZUreP-3  (Uradni list RS, št. 199/21 in 18/23 – ZDU-1O).

nazaj