Navodila za pripravo digitalnih podatkov

Občinski podrobni prostorski načrt za prestrukturiranje območja Novoteksa (OPPN Novoteks)

Status: v pripravi

Mestna občina Novo mesto vodi pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za prestrukturiranje območja Novoteksa (OPPN Novoteks).

Območje OPPN se nahaja v Mestni občini Novo mesto (v nadaljevanju: MONM), na vzhodnem delu Novega mesta, v Bršljinu. Območje, ki obsega okvirno 7,25 ha, je na severu zamejeno z železniško progo Novo mesto - Straža  oz. novim podvozom Bršljinske in Foersterjeve ulice. Na vzhodu je omejeno z območjem glavne tovorne železniške postaje, na jugu se navezuje na reko Krko in njen obvodni prostor, na zahodu pa preko pokritega Bršljinskega potoka na območje bivšega Pionirja.

Predmet  OPPN je prenovitev oz. prestrukturiranje območja bivše tovarne Novoteks v območje mestotvornih centralnih in poslovnih dejavnosti po pogojih, ki jih za območje enote urejanja prostora (EUP) z oznako NBŠ_18_OPPN določa OPN. Potrebno je izboljšanje obstoječega stanja zlasti glede pomanjkanja parkirnih mest ter zaradi problematičnega in nevarnega dostopa v cono. Obstoječi objekti so dotrajani in nujni prenove ali nadomestne gradnje. Za nadaljevanje poslovanja obstoječih subjektov se določijo usmeritve za rekonstrukcije, dozidave ali nadomestne gradnje obstoječih objektov.

Postopek priprave OPPN se vodi skladno z določili Zakona o urejanju prostora - ZUreP-3 (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23-ZDU-1O, 78/23-ZUNPEOVE in 95/23-ZIUOPZP).

nazaj