Občinski podrobni prostorski načrt za jedro naselja Otočec (OPPN Otočec)

Status: veljaven

Območje urejanja obsega večji del naselja Otočec (Šentpeter) in sicer del območja severno od regionalne ceste R2 448/0223 (bivše hitre ceste H1), celotno staro jedro naselja, ki se na južni strani zaključi z brežino reke Krke ter območje med pokopališčem na vzhodu in mejo naselja na zahodu. Velikost območja urejanja je približno 17,50 ha.

Območje je namenjeno centralnim dejavnostim, bivanju, športu in rekreaciji. Poleg prenove obstoječe stavbne strukture in novogradenj je predvidena tudi modernizacija gospodarske javne infrastrukture.

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za jedro naselja Otočec

Uradni list RS, št. 35/14 in Dolenjski uradni list, št. 35/16.

 Odlok OPPN Otočec - neuradno prečiščeno besedilo 

Celotno gradivo je na vpogled v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto.


 Predpis, ki spreminja dani predpis:

  1. Spremembe in dopolnitve Občinskega podrobnega prostorskega načrta za jedro naselja Otočec; Dolenjski uradni list, št. 35/16.

 

Datoteke

nazaj