Občinski podrobni prostorski načrt Šipčev hrib

Status: veljaven

Območje urejanja obsega enoto urejanja prostora NM/24-OPPN-d in  dele enot urejanja prostora NM/24-a in NM/24-OPPN-c.

Območje leži na južnem robu Drske, jugovzhodno od strnjene večstanovanjske pozidave Slavka Gruma in južno od Cesarjeve ulice. Na jugozahodnem robu meji na Osnovno šolo Drska, na vzhodnem pa na Šolski center Novo mesto. Vmesno območje obsega nepozidane zelene površine grebena Šipčevega hriba, ki se nadaljujejo v zaledje zelenega sistema Novega mesta. Velikost območja urejanja je približno 1,95 ha.

Območje je namenjeno bivanju z možnostjo spremljajočih dejavnosti. Predvidena je gradnja približno desetih novih prostostoječih stanovanjskih hiš, s katerimi bo opredeljen južni rob stanovanjske pozidave na območju Drske. Z OPPN so določeni  tudi pogoji za urejanje obstoječih objektov (dveh stanovanjskih hiš, kurilnice in stavbe za parkiranje). Predvidena je prometna in druga infrastruktura, ki bo omogočila funkcioniranje območja.

nazaj