Navodila za pripravo digitalnih podatkov

Občinski podrobni prostorski načrt za prostorsko ureditev skupnega pomena Poslovni park ob Mirnopeški cesti

Status: v pripravi

Izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena Poslovni park ob Mirnopeški cesti (v nadaljevanju: OPPN za PUSP) je predvidena v okviru enote urejanja prostora NM/4-OPPN-e iz Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Novo mesto.

Območje se nahaja na SV Novega mesta ter zajema pas severno od Mirnopeške ceste (regionalna cesta R3 651/1198 Trebnje – Novo mesto) in meri približno 14,5 ha. Na jugu preko državne ceste območje meji na obstoječo obrtno - industrijsko cono Livada in na območje novo predvidene servisno – poslovne cone (NM/4-OPPN-h). Na severni in SV strani območja leži naselje Muhaber, ki sestoji pretežno iz stanovanjskih novogradenj in ostankov nekdanjih kmetij. JZ in SZ del območja obdajajo kmetijska zemljišča z mešanico travnikov in njiv. Skozi JZ del območja poteka elektroenergetski daljnovod, ki povezuje RP Hudo in RTP Bršljin, z nazivno napetostjo 2X110 kV in se na podlagi 3. člena Uredbe o vrstah prostorskih ureditev državnega pomena (Uradni list RS, št. 95/07, 102/08, 26/10) uvršča med prostorske ureditve državnega pomena na področju energetske infrastrukture za oskrbo z električno energijo. V postopku priprave OPPN za PUSP se za potek trase in tehnično izvedbo predmetnega daljnovoda predvidi prilagoditev načrtovani prostorski ureditvi lokalnega pomena, z namenom zagotoviti optimalno izrabo prostora znotraj načrtovanega območja.

Območje je namenjeno razvoju storitvenih in servisnih programov kar bo zagotovljeno s pozidavo poslovnih, trgovskih in drugih ustreznih objektov s pripadajočimi funkcionalnimi in zelenimi površinami ter parkovnimi ureditvami. Del površin se namenja tekočemu in mirujočemu prometu znotraj območja, javni prometni infrastrukturi ter javnim površinam pešca in kolesarja.

 

Sklep o začetku priprave

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju se je postopek priprave OPPN za PUSP pričel s Sklepom o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena Poslovni park ob Mirnopeški cesti, ki ga je sprejel župan Mestne občine Novo mesto in je bil dne 30. 7. 2010 objavljen v Uradnem listu RS, št. 62/10 ter na spletni strani Mestne občine Novo mesto.

Strokovne podlage

Izdelane so bile strokovne podlage z variantnimi rešitvami ureditve območja (ACER, d.o.o., junij 2011). Župan je julija 2010 s sklepom potrdil izbor najprimernejše variantne rešitve, ki bo upoštevana pri pripravi osnutka OPPN za PUSP.

Gradivo je na vpogled v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto (Urad za prostor, I. nadstropje).

nazaj