Občinski podrobni prostorski načrt Ob Belokranjski cesti – jug 2/I

Status: veljaven

Občinski podrobni prostorski načrt ob Belokranjski cesti – jug 2/I (v nadaljevanju: OPPN), ki obsega  približno 0,65 ha, na območju Ob Belokranjski cesti - jug 2/I ureja gradnjo  trgovskega centra s pripadajočimi z zunanjimi ureditvami in priključitvami na gospodarsko javno infrastrukturo. OPPN določa izvedbo pozidave v smislu oblikovanja prepoznavnega območja ob pomembnih mestnih vpadnicah – ob Belokranjski cesti in ob načrtovani Šentjoški cesti (v skladu z DPN). Objekt trgovskega centra je z daljšo stranico postavljen vzporedno z načrtovano  Šentjoško cesto na jugu. S postavitvijo krajše stranice objekta vzporedno z Belokranjsko cesto upošteva gradbeno linijo Oskrbno nakupovalnega centra na severu. Na vseh straneh objekta se zagotavljajo mestotvorne zunanje ureditve. Belokranjska cesta, ki je ena od najpomembnejših mestnih vpadnic in vzdolž z DPN načrtovane povezovalne ceste Šentjoške ceste, bo v prihodnosti ena od mestnih primarnih cest.

 

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Ob Belokranjski cesti – jug 2/I

Uradni list RS, št. 27/13.


Predpisi, na katerega dani predpis vpliva:

  1. Odlok o Zazidalnem načrtu za poslovno oskrbni center ob Belokranjski cesti v Novem mestu (Uradni list RS, št. 55/02 in nadaljnji);
  2. Odlok o Lokacijskem načrtu Revoz (Uradni list RS, št. 73/04 in nadaljnji);
  3. Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09 in nadaljnji).


Datoteke

nazaj