Občinski podrobni prostorski načrt Nadomestna gospodarska cona ob Straški cesti

Status: veljaven

Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta Nadomestna gospodarska cona ob Straški cesti (v nadaljevanju: OPPN) se nahaja v severozahodnem delu Novega mesta. Na zahodu meji na tovarno Adria Mobil, na jugu na Straško cesto, na vzhodu in severu pa na območje kmetijskih oziroma gozdnih zemljišč poleg območja vojašnice v Bršljinu. Površina območja urejanja je okrog 15,7 ha.

Območje Nadomestne gospodarske cone je bilo zasnovano v okviru enotne gospodarske cone- GC zahod, namenjene gospodarskim dejavnostim s poudarkom na preselitvi nekaterih dejavnosti iz drugih lokacij v Novem mestu. Na delu območja je bila zgrajena tovarna Adria Mobil, druga polovica pa se ureja s tem OPPN kot druga faza ureditev po enotni programski zasnovi.

Nadomestna gospodarska cona je namenjena ureditvi večje površine za parkiranje tovornih vozil ter obrtno-proizvodnim, storitvenim in v manjši meri trgovskim dejavnostim.

Na območju urejanja so predvideni oblikovno poenoteni sklopi različnih tipov industrijskih in obrtnih ter servisnih in storitvenih objektov. Parcelna mreža in shema pozidave na območju urejanja se zasnujeta v obliki razmeroma pravilne, ortogonalne mreže. Pri preoblikovanju terena se za zagotovitev večjih uravnanih površin upošteva načelo čimbolj smotrne prerazporeditve mas ter prilagoditve obstoječemu reliefu na mejah območja urejanja.

 

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Nadomestna gospodarska cona ob Straški cesti

Uradni list RS, št. 117/08, 70/14 in 6/17.


Predpis, ki spreminja dani predpis:

  1. Odlok o spremembah in dopolnitvah Občinskega podrobnega prostorskega načrta nadomestna gospodarska cona ob Straški cesti, Uradni list RS, št. 70/14.
  2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Občinskega podrobnega prostorskega načrta nadomestna gospodarska cona ob Straški cesti, Dolenjski uradni list, št. 6/17.

 


Datoteke

nazaj