Občinski podrobni prostorski načrt Mrzla dolina – zahod

Status: veljaven

Območje urejanja Občinskega podrobnega prostorskega načrta Mrzla dolina - zahod (v nadaljevanju: OPPN) leži na zahodnem robu Novega mesta, v bližini mestne vpadnice iz smeri Straže. Zajema pas pretežno nepozidanih zemljišč med večstanovanjsko sosesko Slavka Gruma in individualno pozidavo soseske Brod. Na zahodu meji na območje, ki se ureja z OPPN Brod – Drage, na severu pa na zbirno mestno cesto LZ 299131. Na jugu ga obdajajo kmetijska zemljišča z mešanico travnikov in njiv. Lokacija območja urejanja se nahaja v prostoru s kvalitetno infrastrukturno opremo, v bližini javnih ustanov kot so vrtec, osnovna šola, srednješolski in višješolski center ter bolnišnični kompleks. Blizu se nahaja tudi športno rekreacijsko območje z obširnim zaledjem zelenih površin. Velikost območja urejanja je približno 4,00 ha. Območje je namenjeno bivanju s spremljajočimi dejavnostmi, kar bo zagotovljeno s pozidavo večstanovanjskih objektov s pripadajočimi funkcionalnimi in zelenimi površinami ter parkovnimi ureditvami. Del površin se namenja tekočemu in mirujočemu prometu znotraj območja, javni prometni infrastrukturi ter javnim površinam pešca in kolesarja. Velikost območja urejanja je približno 4 ha.

nazaj