Spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta Revoz

Status: razveljavljen

RAZVELJAVLJEN

Območje tovarne Revoz se je začelo urejati z lokacijskim načrtom Revoz, sprejetim leta 2004 (Uradni list RS, št. 73/04). Spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta Revoz (v nadaljevanju: SDLN) pa določajo pogoje za  razširitev obstoječih objektov na območju tovarne Revoz, za predvidene gradnje novih objektov ter ureditev platojev in komunikacij. Hkrati se določa pogoje glede namena, lege, funkcije, velikosti in oblikovanja objektov ter prostorske ukrepe organizacije dejavnosti v prostoru, in sicer take načine rabe prostora, da je možna realizacija načrtovanih dejavnosti. Območje SDLN obsega celotno površino tovarne Revoz, to je približno 66 ha.

Predmet SDLN Revoz je:

 1. vključitev območja nekdanje Adrie v območje urejanja (S1)
 2. novogradnja na južnem platoju (S2)
 3. dozidava objekta nekdanje Adrie na zahodni plato (S3)
 4. sprememba območij: ureditev parkirišč za zaposlene ob vhodu s Trdinove ulice (IV), ureditev stičnega območja z grajskim kompleksom Grm (IV), nadkritje odpremnega centra gotovih avtomobilov s carinskim skladiščem zaradi toče (S4), sprememba območja manipulacijskega platoja ob objektu S8 v parkirišča (S9), plato za preizkus novih vozil se opusti
 5. nov objekt montaže na vzhodnem platoju ob Belokranjski cesti (S8)
 6. sprememba območja betonarne v šolski center (S6) z možnostjo izvedbe začasnih parkirišč do izvedbe šolskega centra
 7. povečan obseg širitve lakirnice (2) in sprememba območja obstoječih parkirišč ob lakirnici (S10)
 8. ostale manjše spremembe, ki so se pokazale kot potrebne v fazi postopka. 

Načrtovane ureditve v SDLN rešujejo probleme na območju urejanja tako, da se oblikujejo posamezni prostorski sklopi, homogeni v funkcionalnem in oblikovnem pogledu (notranje površine Revoza, območje ob Belokranjski cesti, vplivi na območje gradu Grm in Božjega groba, na bivalna območja na meji z Revozom ter območje Težke vode).

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu Revoz

Uradni list RS, št. 9/11.


Predpisi, ki spreminjajo dani predpis:

 1. Tehnični popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu Revoz; Uradni list RS, št. 46/11,
 2. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Revoz (v pripravi),
 3. Uredba o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od avtoceste A2 Ljubljana-Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline, Uradni list RS, št. 102/12,
 4. Obvezna razlaga 11. točke 12. člena Odloka o lokacijskem načrtu Revoz, Uradni list RS, št. 3/13
 5. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Revoz; Dolenjski uradni list št. 41/16.

Predpis, na katerega dani predpis vpliva:

 1. Odlok o lokacijskem načrtu Revoz, Uradni list RS, št. 73/04.

 

Datoteke

nazaj