Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Podbreznik (SDZN Podbreznik)

Status: veljaven

V Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto se enota urejanja prostora NM/1-OPPN-c ureja z Odlokom o zazidalnem načrtu Podbreznik, ki je začel veljati z objavo v Uradnem listu RS, št. 74/02 (v nadaljevanju: ZN Podbreznik) in določa pogoje za gradnjo večstanovanjskih objektov – blokov ter vrstnih in prostostoječih individualnih stanovanjskih hiš, vse na bruto površini približno 15 ha ter določa pogoje za gradnjo poslovno – oskrbnih objektov in objektov v okviru tehnološkega parka na bruto površini približno 8,6 ha.

Spremembe in dopolnitve ZN Podbreznik so posledica potrebe po spremembah vsebine programa in splošnih pogojev za oblikovanje ter urbanistično – arhitekturnih pogojev v posameznih programskih enotah z namenom racionalnejše izrabe prostora, kar posledično izboljšuje pogoje bivanja stanovalcev, kakor tudi pogoje za umestitev spremljajočih dejavnosti (vrtec, trgovina, dom za ostarele) v novo nastajajočem naselju.  

 

nazaj