Zazidalni načrt Adria

Status: veljaven

Z zazidalnim načrtom Adria (v nadaljevanju ZN) je predvidena gradnja proizvodnih objektov, skladiščnih površin in upravnega objekta za ureditev tovarniškega kompleksa Adria.

Območje ZN se nahaja na severozahodnem delu Novega mesta ob Straški cesti, zahodno od Vojašnice Novo mesto. Območje urejanja obsega bruto površino 19,4 ha. Od tega je 14,8 ha namenjeno za ureditev tovarniškega območja z objekti, manipulacijskimi in parkirnimi površinami in infrastrukturnimi omrežji ter napravami, 4,6 ha pa je namenjeno rekonstrukciji Straške ceste od Povhove ulice v Bršljinu do uvoza na pokopališče v Prečni z ureditvijo infrastrukturnih vodov in napra, vključno z navezavami na obstoječa omrežja.

 

Odlok o zazidalnem načrtu Adria

Uradni list RS, št. 92/0262/04-popr., 101/09-OPN, 62/11102/12-DPN in Dolenjski uradni list št. 18/18-popr.

 


Predpisi, ki spreminjajo dani predpis:

  1. Popravek, Uradni list RS, št. 62/04;
  2. Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto, Uradni list RS, št. 101/09 (140. člen);
  3. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Adria, Uradni list RS, št. 62/11;
  4. Uredba o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od avtoceste A2 Ljubljana-Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline, Uradni list RS, št. 102/12,
  5. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Adria, Dolenjski uradni list št. 18/18.
  6. Spremembe in dopolnitve OPN MONM – SD OPN 6 (Širitev območja ZN Adria) - V PRIPRAVI!

 

 

Datoteke

nazaj