Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Adria

Status: veljaven

Območje gospodarske družbe Adria Mobil d.o.o. je začel urejati Zazidalni načrt Adria, objavljen v Uradnem listu RS, št. 92/02, 62/04 – popr.. Z zazidalnim načrtom (v nadaljevanju ZN)  je bila predvidena gradnja proizvodnih objektov, skladiščnih površin in upravnega objekta. Na podlagi odloka je večina načrtovanih prostorskih ureditev že zgrajena. Veljavni ZN Adria predvideva fazno gradnjo, zato je zgrajene prostorske ureditve mogoče nadgrajevati.

Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta (v nadaljevanju SDZN) se v glavnem nanašajo na:

- možnost izgradnje nadstreškov na tovarniškem kompleksu z namenom zaščite produktov pred atmosferskimi vplivi z možnostjo vgraditve sončne elektrarne in možnost postavitve sončne elektrarne tudi na strehah obstoječih objektov oz. na strehah objektov, ki so predvidene kot dopustne širitve,

- možnost izvedbe dodatnih asfaltnih parkirišč za gotove produkte,

- povečanje dopustnih širitev tlorisnih gabaritov proizvodnega objekta s 15 % na 20 %,

- možnost izgradnje oz. postavitve enostavnih objektov in nezahtevnih objektov, ureditve razstavnih prostorov in uskladitve dopustnih gradenj s pojmi noveliranih predpisov na področju graditve objektov ter

- druge manjše spremembe.

Meja območja SDZN Adria je določena v veljavnem Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09, in nadaljnji) kot enota urejanja prostora z oznako NM/4-OPPN-a. Območje urejanja obsega bruto površino 19,4 ha.

 

Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Adria

Uradni list RS, št. 62/11 in Dolenjski uradni list, št. 18/18.

Opomba:
Spremembe in dopolnitve prostorskega akta se nanašajo le na tekstualni del odloka o ZN Adria, grafični del odloka o ZN Adria pa ostaja nespremenjen.


 

Predpis, ki spreminja dani predpis:

  1. Uredba o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od avtoceste A2 Ljubljana-Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline, Uradni list RS, št. 102/12,
  2. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Adria, Dolenjski uradni list, št. 18/18.

 

Predpisi, na katere dani predpis vpliva:

  1. Odlok o zazidalnem načrtu Adria, Uradni list RS, št. 92/02 in nadaljnji.
nazaj