Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta za obrtno-industrijsko cono Livada

Status: veljaven

Območje obrtno industrijske cone Livada je urejal Ureditveni načrt za obrtno industrijsko cono Livada iz leta 1999 (Uradni list RS, št. 70/99; v nadaljevanju UN Livada). Spremembe in dopolnitev ureditvenega načrta Livada (v nadaljevanju SD UN) so v celoti nadomestile tekstualni del in grafični del UN Livada.

UN Livada je urejal in določal prostorsko izvedbene pogoje za območje industrijskih obratov, ki so se/se bodo preuredili v obrtno industrijsko območje oz. v poslovno dejavnost.

Novi prostorsko izvedbeni pogoji za gradnjo novih objektov ter rekonstrukcijo obstoječih so bolj fleksibilni, saj investitorjem omogočajo dovolj svobode pri gradnji ter s tem sledenje njihovim razvojnim potrebam. Obenem se vsi bodoči posegi usmerjajo na tak način, da sta zagotovljeni funkcionalnost in kvalitetna oblikovanost posameznih objektov in gradbenih enot ter funkcionalnost in oblikovna skladnost poslovne cone v celoti.

Območje urejanja SD UN Livada obsega širši predel nekdanjih vojaških skladišč med Straško cesto, severno obvoznico in železniško progo Ljubljana - Metlika, ki se je v preteklem desetletju preoblikoval v poslovno cono. Območje urejanja meri 15,6 ha, od tega je za poslovne namene zazidljivih 12 ha površin.

 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Ureditvenega načrta za obrtno-industrijsko cono Livada

Uradni list RS, št. 43/08.


Predpis, ki spreminja dani predpis:

  1. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prostorsko ureditev skupnega pomena za daljnovod DV 2 x 110 kV RTP Bršljin–RTP Gotna vas, Uradni list RS, št. 9/11.
  2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Ureditvenem načrtu za obrtno-industrijsko cono Livada (SD UN Livada-2), Dolenjski uradni list, št. 1/17.

Predpis, na katerega dani predpis vpliva:

  1. Odlok o ureditvenem načrtu za obrtno-industrijsko cono Livada, Uradni list RS, št. 70/99.

Celotno gradivo je na vpogled v prostorih Mestne občine Novo mesto.

Datoteke

nazaj