Spremembe in dopolnitve odloka o občinskem lokacijskem načrtu Univerzitetni kampus Novo mesto

Status: veljaven

Območje univerzitetnega kampusa se je začelo urejati z Občinskim lokacijskim načrtom Univerzitetni kampus Novo mesto, sprejetim leta 2006 (Uradni list RS, št. 118/06, v nadaljevanju: OLN kampus). Spremembe in dopolnitve Občinskega lokacijskega načrta Univerzitetni kampus Novo mesto (v nadaljevanju SD OLN) razširjajo območje OLN na JZ ter določajo nekoliko drugačne pogoje gradnje in ostalih ureditev.

Glavne SD OLN so naslednje:

- Vsebine posameznih objektov oz. inštitucij, ki so v OLN natančno opredeljene in ločene po inštitucijah, se posploši. Poleg visokošolskih programov so podane tudi možnosti za izvajanje dejavnosti na področju raziskovanja in razvoja, dopustna je gradnja tehnološkega parka oz. mrežnega inkubatorja.

- Območje razširitve OLN na JZ delu: Gre za območje zelene površine južno od kampusa, za katerega se je izdelalo širše strokovne podlage namembnosti zelene površine (november 2007): območje je predvideno za ureditev krajinskega parka in botaničnega vrta z akumulacijskim jezerom, ki je namenjeno športnim, rekreacijskim in prostočasnim aktivnostim.- Izgradnja športne dvorane večjih tlorisnih dimenzij od predvidenih po določilih OLN (tudi za tekme evropskega merila; cca. 5000 obiskovalcev) ter možnost izgradnje pokritega bazena.

- V primeru izgradnje dela študentskega doma v 1. fazi se izvede rekonstrukcija obstoječega križišča na Šentjernejski cesti z ureditvijo levo zavijalnega pasu kot trokrakega križišča, do faze izgradnje krožnega križišča na Levičnikovi cesti.

Območje načrtovanega univerzitetnega kampusa v Drgančevju leži na gozdnem območju, ki se razteza vzhodno od Ragovega loga in leži v neposredni bližini Levičnikove ceste. Velikost območja SD OLN je razširjeno na okoli 53 ha zaradi spremenjene oz. razširjene meje na JZ delu.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem lokacijskem načrtu Univerzitetni kampus Novo mesto

Uradni list RS, št. 64/08.


Predpis, ki spreminja dani predpis:

  1. Uredba o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od avtoceste A2 Ljubljana-Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline, Uradni list RS, št. 102/12,
  2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Občinskega lokacijskega načrta Univerzitetni kampus Novo mesto (SD OLN Kampus 2), Dolenjski uradni list, št. 16/18.

Predpis, na katerega dani predpis vpliva:

  1. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Univerzitetni kampus Novo mesto, Uradni list RS, št. 118/06.

 

Datoteke

nazaj