Ureditveni načrt za Turistični kompleks Otočec

Status: veljaven

Z ureditvenim načrtom se ureja turistično območje na Otočcu. Dejavnosti se združujejo po programskih sklopih in načelu hrupno – mirno ob najkrajših možnih navezavah novih programov na obstoječe cestno omrežje v kompleksu. V globino prostora se raztezajo posamezne dejavnosti z njihovimi internimi povezavami, predvsem športni park s tenis igrišči in riviera. Predvideni programi so:

1. širitev hotela zahodno in severozahodno od sedanjega za povečanje nočitvenih kapacitet ter zdravstva,

2. gradnja dvorane za večje prireditve ali kongrese s spremljajočimi dejavnostmi severovzhodno od obstoječega hotela,

3. možnost izgradnje večnamenske dvorane na mestu sedanje AMZ baze, kolikor se po izgradnji nove avtoceste program AMZ baze preseli na drugo lokacijo,

4. pokritje dveh tenis igrišč z montažno streho,

5. ureditev zimsko-letnega kopališča (riviere) s termalno vodo zahodno od obstoječega hotela s kopališko zgradbo zahodno od predvidenega novega hotela,

6. širitev apartmajskega naselja južno od obstoječih apartmajev,

7. dograditev in obnova restavracije na južni strani hitre ceste,

9. ureditev večjega skupnega parkirišča na sedanji makadamski površini južno od obstoječega hotela,

10. ureditev osrednje parkovne površine južno in jugovzhodno od obstoječega hotela, pod katero se zgradi parkirna hiša za goste hotela,

11. ureditev obstoječega parkirišča na levem bregu reke Krke.

Odlok o ureditvenem načrtu za Turistični kompleks Otočec

Uradni list RS, št. 76/0069/0239/10-OPPN Hidravlične izboljšave in Dolenjski uradni list št. 10/15.

Neuradno prečiščeno besedilo št. 3 - NPB 3


Predpisi, ki spreminjajo dani predpis:

  1. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ureditvenem načrtu za Turistični kompleks Otočec, Uradni list RS, št. 69/02;
  2. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Hidravlične izboljšave in nadgradnja sistema pitne vode na območju Mestne občine Novo mesto, Uradni list RS, št. 39/10;
  3. Odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta za Turistični kompleks Otočec, Dolenjski uradni list, št. 10/15.

Gradivo je na vpogled v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto.

nazaj