Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta Novi trg v Novem mestu

Status: veljaven

Za ureditveno območje Novega trga v Novem mestu je bil leta 1994 sprejet ureditveni načrt, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 50/94, leta 2004 pa obvezna razlaga Odloka o ureditvenem načrtu Novi trg v Novem mestu (Uradni list RS, št. 44/2004). S spremembami in dopolnitvami leta 2006, sta bila prostorski akt iz leta 1994 in njegova obvezna razlaga razveljavljena. Območje Sprememb in dopolnitev Ureditvenega načrta Novi trg v Novem mestu (Uradni list RS, št. 81/2006; v nadaljevanju: SDUN Novi trg) je v Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto opredeljeno v okviru enote urejanja prostora NM/14-OPPN-a.

Območje obsega površino v velikosti 10,41 ha in se nahaja na zahodnem vhodu v staro mestno jedro Novega mesta med Šmihelskim mostom, Seidlovo cesto in Jerebovo ulico, srednjeveškim obzidjem in reko Krko.

Območje SDUN Novi trg je razdeljeno na tri funkcionalne enote (3): FE I Novega trga, FE II med Seidlovo cesto in Rozmanovo ulico ter FE III med Rozmanovo ulico in Jerebovo ulico. Funkcionalna enota FE I, se deli na štiri (4) prostorske enote, in sicer PE I.1. območje Novega trga, PE I.2. Trubarjeva ulica, PE I.3. Dalmatinova ulica in PE I.4. rekreacijski park Loka. V SDUN Novi trg so določena merila in pogoji namembnosti območja, vrste gradenj, odstranitve objektov, spremembe namembnosti, določeni so urbanistični pogoji in pogoji za oblikovanje prostorskih ureditev in objektov za obstoječe objekte in novogradnje ter pogoji za urejanje odprtih površin. Nadalje so določeni pogoji za izgradnjo komunalne in prometne infrastrukture ter etapnost izvedbe.

 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Ureditvenega načrta Novi trg v Novem mestu

Uradni list RS, št. 81/068/15 - teh. popr. in Dolenjski list, št. 16/1816/21.


Predpisi, ki spreminjajo dani predpis:

  1. Odlok o spremembah in dopolnitvah Ureditvenega načrta Novi trg v Novem mestu (SD UN Novi trg-2), Dolenjski uradni list, št. 16/18;
  2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (SD OPN 4), Dolenjski uradni list, št. 16/18;

  3. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Novi trg, Dolenjski uradni list št. 16/21.


 

 

Datoteke

nazaj