Spremembe in dopolnitve občinskega lokacijskega načrta Poslovno-storitvena cona Mačkovec-1/2

Status: veljaven

Območje poslovno-storitvene cone Mačkovec se nahaja na skrajnem SV delu mesta, v neposredni bližini vzhodnega avtocestnega priključka za Novo mesto. Glede na svojo lego ob križišču pomembnih mednarodnih prometnih povezav  ima območje pomembno strateško lego. V letu 2006 je bil za izgradnjo poslovno-storitvene cone sprejet Občinski lokacijski načrt Poslovno-storitvena cona Mačkovec – 1 (v nadaljevanju: OLN PSC Mačkovec-1), objavljen v Uradnem listu RS, št. 107/06. V Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09 in nadaljnji) obsega dve enoti urejanja, in sicer NM/12-OPPN-b in NM/12-OPPN-g. OLN vključuje tri območja  urejanja: cono I.A-jug in cono I.B-sever z nestanovanjskimi stavbami ter cono I.C-vzhod s stanovanjskimi stavbami.

 Za cono I.B-sever (EUP NM/12-OPPN-b) je bil v letu 2010 OLN PSC Mačkovec – 1 spremenjen z  Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu poslovno storitvena cona Mačkovec-1 (Uradni list RS, št. 62/10). Spremembe in dopolnitve so se v okviru te cone nanašale na spremembe urbanistično-arhitekturnih pogojev za objekta 4  in 5 (predvsem glede višin) ter na manjše spremembe glede zunanjih ureditev in poteka infrastrukture.

Spremembe in dopolnitve OLN PSC Mačrkovec-1/2  se nanašajo na spremembe prostorskih ureditev v coni I.A-jug (del EUP NM/12-OPPN-g), ki jih narekujejo  programsk in tehnološke potrebe bodočih uporabnikov prostora in vplivajo na tlorisne in višinske gabarite objektov ter na nekatere ostale pogoje za oblikovanje objektov. Le te obsegajo:

-          spremembo lege objektov 1 in 3 ter zunanjih ureditev pri čemer se izhodiščna kota platojev pred objekti oziroma kota pritličja znižuje za cca 3,00m, kar posledično pomeni tudi manjše vplive na okolje v smislu osenčenja okoliškega območja glede na trenutno veljavni odlok,

-          prilagoditve zunanjih ureditev na stičnem območju s hitro cesto 3. razvojne osi, načrtovano z državnim prostorskim načrtom za državno cesto od avtoceste A2 Ljubljana – Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline,

-          delne spremembe ostalih lokacijskih pogojev in usmeritev za projektiranje in gradnjo objektov v coni (višinskih in tlorisnih gabaritov, kote platojev oz. pritličij objektov, …),

-          spremembe internega tekočega in mirujočega prometa,

-          fazno priključevanje cone na prometno mrežo Novega mesta, do izgradnje vzhodne obvozne ceste po veljavnem OLN ali hitre ceste 3. razvojne osi  po sprejetem državnem prostorskem načrtu,

-          delne spremembe poteka infrastrukture v coni, vezano na izvedbo dostopne ceste  kot  začasne rešitve priključevanja cone na prometno mrežo Novega mesta.

-          spremembe, ki se nanašajo na upoštevanje smernic nosilcev urejanja prostora in uskladitev posameznih določb odloka z novo zakonodajo.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Poslovno-storitvena cona Mačkovec-1/2

Uradni list RS, št. 28/12.

Celotno gradivo je na vpogled v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto.


Predpis, ki spreminja dani predpis:

  1. Uredba o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od avtoceste A2 Ljubljana-Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline, Uradni list RS, št. 102/12.

Predpisi, na katerega dani predpis vpliva:

  1. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Poslovno-storitvena cona Mačkovec – 1, Uradni list RS, št. 107/06;
  2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Poslovno-storitvena cona Mačkovec – 1, Uradni list RS, št. 62/10.

 

Datoteke

nazaj