Spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta za Center za ravnanje z odpadki Dolenjske

Status: veljaven

Za razširitev obstoječe komunalne deponije v Leskovcu ter za sanacijo le-te je bil v letu 1999 z odlokom sprejet lokacijski načrt centra za ravnanje z odpadki Dolenjske. Osnova za izdelavo lokacijskega načrta sta bila idejna projekta sanacije in razširitve deponije. Tehnologija obdelave odpadkov in način sanacije obstoječega deponijskega telesa, ki sta ju predvidela navedena idejna projekta, sta pogojevali namensko rabo površin ter prostorsko razmestitev posameznih objektov.

Sprememba in dopolnitev lokacijskega načrta se nanaša na prerazporeditev objektov znotraj območja deponije, tako da bo možno ne glede na izbrano tehnologijo obdelave odpadkov, zagotoviti optimalne prostorske pogoje za predelavo in odlaganje le-teh ter hkrati opredeliti pogoje ravnanja in odlaganja odpadkov, kot jih predpisuje nova slovenska in evropska zakonodaja.

S spremembo in dopolnitvijo lokacijskega načrta se meja območja sprejetega lokacijskega načrta ne spreminja, zmanjšuje pa se območje izključne rabe, predvsem na južnem delu deponije v smeri naselja Leskovec.

Odlok o spremembi in dopolnitvi lokacijskega načrta za Center za ravnanje z odpadki Dolenjske

Uradni list RS št. 63/00.


Predpis, na katerega dani predpis vpliva:

  1. Odlok o lokacijskem načrtu za Center za ravnanje z odpadki Dolenjske, Uradni list RS, št. 92/99.


Gradivo je na vpogled v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto (Urad za prostor, I. nadstropje).

nazaj