Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta Romsko naselje Šmihel

Status: razveljavljen

Ta odlok nadomešča Odlok o ureditvenem načrtu za Romsko naselje Šmihel (Uradni list RS, št. 35/02, 92/02 in 3/04).

Območje SDUN je velikosti 1.70 ha in je razdeljeno na ureditvene enote (UE):

UE1 – jugozahodni del območja SDUN – območje večstanovanjskega objekta,

UE2 – območje individualne stanovanjske gradnj,

UE3 – območje javnih površin.

Odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta Romsko naselje Šmihel

Uradni list RS, št. 6/06, Dolenjski uradni list, št. 29/19-OPPN obvoznica Šmihel in 16/22-OPN MONM.


Predpis, ki spreminja dani predpis:

  1. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za obvoznico Šmihel; Dolenjski uradni list, št. 29/19

Predpis, ki dani predpis razveljavlja:

  • Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (OPN MONM).

 

Celotno gradivo je na vpogled v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto.

Datoteke

nazaj