Občinski podrobni prostorski načrt Poganci

Status: delno razveljavljen

Območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta Poganci (v nadaljevanju OPPN Poganci) se nahaja v južnem delu Novega mesta, ob glavni cesti G2-105 Novo mesto – Metlika, na delu opuščenega območja za obrambo RS, ki dolgoročno ni več namenjeno za tovrstne potrebe. Območje je zapuščeno in kot tako potrebno temeljite sanacije oziroma prenove. Na delu predvidenega območja OPPN Poganci že dobro desetletje deluje poslovni objekt podjetja Kolpa d.d. Metlika. Velikost območja urejanja je približno 5,87 ha.

Območje urejanja je namenjeno urbanistični in arhitekturni prenovi opuščenega vojaškega območja z gradnjo stanovanj, oskrbovanih stanovanj, doma za ostarele občane in spremljajočim programom za trgovske, poslovne in storitvene dejavnosti. Hkrati se predvidi urejanje območja z obstoječo poslovno dejavnostjo Kolpe d.d. Metlika (morebitne gradnje novih objektov, prenove, dozidave in podobno).

V OPPN Poganci se predvidi tudi prometno ureditev (priključek), ki bo zagotovila možnost gradenj na območju opuščenega peskokopa na delu med lokacijo OPPN Poganci in naseljem Jedinščica.

nazaj