Občinski lokacijski načrt Gabrje

Status: razveljavljen - v uporabi

Naselje Gabrje je eno od lokalnih središč Mestne občine Novo mesto. Naselje Gabrje povezuje regionalna cesta Ratež – Brusnice – Gabrje, ki poteka severno od naselja in pelje proti Trdinovemu vrhu. Druga povezava z Novim mestom je lokalna cesta Črmošnjice – Šentjošt – Hrušica – Gabrje, od katere se v naselju odcepi lokalna cesta Dolž – Pangrč Grm – Gabrje. Ureditveno območje OLN Gabrje obsega naselbinsko telo naselja in je velikosti 22,2 ha.

Cilji urejanja na območju OLN so revitalizacija Gabrja v lokalno oskrbno-storitveno središče v skladu z usmeritvami prostorskega razvoja in aktiviranjem možnosti prostorskega razvoja. Revitalizacija naj zagotovi razvoj naselja v skladu z značajem, pomenom, arhitekturnimi, urbanistično / ruralnimi, naravnimi in ustvarjenimi ter drugimi prostorskimi kvalitetami. Na ta način zagotavlja dvig splošne kvalitete bivanja in dela v naselju.

OLN opredeljuje prenovo celotnega sistema javnega prostora in prenovo ter izgradnjo infrastrukture ter urejanje ob obeh potokih; spodbuja uveljavljanje novih vsebin v središču ter opredeljuje specifične razvojne parametre posameznih delov naselja; vzpostavlja mehanizme za sanacijo konfliktov, še posebej posledic stihijske pozidave v zadnjih desetletjih in spodbuja aktiviranje obstoječih in ugotovljenih novih prostorskih potencialov s prenovo stavbne strukture ter z opredelitvijo novih gradbenih enot, še posebej v sklopu sanacije degradiranih območij razpršene gradnje.

Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Gabrje

Uradni list RS, št. 124/06, Dolenjski uradni list. št. 17/18 in 16/22 - OPN MONM.


Predpisi, ki spreminjajo dani predpis:

  1. Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09; 140. člen).
  2. Odlok o  spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Gabrje (Dolenjski uradni list, št. 17/18.

Predpis, ki dani predpis razveljavlja:

  • Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (OPN MONM).

 

Celotno gradivo je na vpogled v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto.

 

Datoteke

nazaj