Zazidalni načrt Podbreznik (ZN Podbreznik)

Status: veljaven

Območje urejanja je namenjeno izgradnji stanovanjskih objektov – blokov ter vrstnih in prostostoječih individualnih hiš, na površini okoli 15 ha in izgradnji poslovno – oskrbnih objektov in objektov v okviru tehnološkega parka na površini okoli 8,6 ha.

Poselitev na območju zazidalnega načrta Podbreznik se ureja kot naselje v gozdu, v katerem je krajinska ureditev neločljiv del urbanistične strukture. Gozdni rob na najbolj vidno izpostavljenih delih območja zazidalnega načrta se ohranja. Območje zazidalnega načrta se členi v programsko poenotena podobmočja: ob vstopnem delu je predvidena izgradnja oskrbno – storitvenega centra za potrebe naselja, na severovzhodnem delu območja se zgradi tehnološki park, na zahodnem in južnem delu pa stanovanjska pozidava s pripadajočimi programi. Programi in struktura pozidave so nanizani vzdolž osrednje cestne zanke in se situacijsko in niveletno prilagajajo naravnim danostim ter ustvarjenim razmeram. Ob izvedbi zazidalnega načrta bodo potrebni posegi: rušitev opuščenega vojaškega objekta, večji posegi v relief in posek večjega dela gozda v osrednjem delu območja, kjer je predvidena gradnja objektov in ureditev zelenih površin z zasaditvijo gozdnega drevja. 

 

Odlok o zazidalnem načrtu Podbreznik

Uradni list RS, št. 74/02, 80/12102/12-DPN AC Obrežje - Maline, Dolenjski uradni list, št. 25/20, 2/21-OPPN Športno-rekreacijski park Češča vas, 22/23.


Predpisi, ki spreminjajo dani predpis:

  1. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Podbreznik, Uradni list RS, št. 80/12;
  2. Uredba o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od avtoceste A2 Ljubljana-Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline, Uradni list RS, št. 102/12;
  3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta Podbreznik – SDZN 2; Dolenjski uradni list št. 25/20;
  4. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Športno-rekreacijski park Češča vas, Dolenjski uradni list, št. 2/21;
  5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta Podbreznik (SDZN 3), Dolenjski uradni list, št. 22/23.

 

Datoteke

nazaj