Občinski podrobni prostorski načrt Poslovno-storitvena cona Mačkovec - 2

Status: veljaven

Območje OPPN leži na skrajnem severovzhodnem delu Novega mesta, v neposredni bližini vzhodnega avtocestnega priključka za Novo mesto. Območje je na zahodu omejeno z glavno cesto G2-105, odsek 0257 Novo mesto (Ločna – Krka), na jugu z regionalno cesto R2 448, odsek 1512 Novo mesto (Ločna – Mačkovec), na vzhodu in severu pa vključuje dostopno cesto in del parkirnih površin objekta Qlandia.

Z OPPN je načrtovana Poslovno storitvena cona Mačkovec 2 kot zaključek delno že izvedene Poslovno storitvene cone Mačkovec 1, SV od obravnavane lokacije.

Območje je namenjeno gradnji nestanovanjskih stavb, ki ob upoštevanju obstoječega stanja (Qlandija) z obodno pozidavo in zunanjimi ureditvami, dopolnjujejo in zaključujejo severni del kompleksa poslovno storitvene cone.

Z OPPN se načrtujejo tudi zunanje prostorske ureditve za nemoteno izvedbo in rabo načrtovanih stavb in spremljajočih ureditev iz prvega odstavka tega člena, in sicer:

  • prometne ureditve znotraj območja (ceste, parkirišča, manipulativne površine);
  • zelene površine (ostale ureditve znotraj gradbenih parcel, parkovne ureditve);
  • otroško igrišče v severozahodnem delu urejanja, ki prehaja v območje OLN PSC Mačkovec – 1;
  • komunalna in energetska infrastruktura.

Območje OPPN se priključuje na infrastrukturno omrežje (komunalno, energetsko in ostalo infrastrukturo), ki je bilo že izvedeno za potrebe  Poslovno-storitvene cone Mačkovec-1 in dimenzionirano tudi za potrebe predmetne cone.

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Poslovno storitvena cona Mačkovec – 2

Dolenjski uradni list, št. 16/18 in Dolenjski uradni list št. 18/18-popr.

Celotno gradivo je na vpogled v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto.


Predpis, na katerega dani predpis vpliva:

  1. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Poslovno storitvena cona Mačkovec -1; Uradni list RS, št. 107/06, 62/10 in 28/12.

Predpis, ki spreminja dani predpis:

  1. Popravek odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Poslovno storitvena cona Mačkovec - 2, Dolenjski uradni list št. 18/18.

 

Datoteke

nazaj