Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Vrtni center Bučna vas

Status: veljaven

Za območje na jugovzhodni strani krožnega križišča Ljubljanske ceste s severno obvoznico Novega mesta je bil v avgustu 2002 sprejet zazidalni načrt za Vrtni center Bučna vas v Novem mestu (Uradni list RS, št. 74/02). Območje urejanja je bilo namenjeno poslovnim dejavnostim in razdeljeno na tri ureditvene enote; dve sta bili namenjeni poslovnim objektom (za trgovske, gostinske in določene vrste storitvenih dejavnosti), tretja pa javnemu cestnemu omrežju, ki vključuje tudi potek primarne komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture.

Objekt v ureditveni enoti P1 je imel del parkirnih površin v kleti objekta in bil zasnovan tako, da ga ni bilo možno realizirati kot več samostojnih, zaključenih celot v primeru dveh ali več investitorjev. Lastnika zemljišč v območju urejanja, t.j. Semenarna Ljubljana d.d. in CGP, cestno in gradbeno podjetje, d.d., Novo mesto sta želela graditi prostorsko in lastniško ločena objekta, zato sta predlagala pripravo sprememb in dopolnitev izvedbenega prostorskega akta (v nadaljnjem besedilu: SDZN), ki bo to omogočal. Ta odlok je nadomestil Odlok o zazidalnem načrtu Vrtni center Bučna vas v Novem mestu.

Predmet obravnave v SDZN je določitev urbanističnih in krajinskih rešitev ter lokacijskih in tehničnih pogojev in usmeritev za projektiranje in gradnjo objektov ter pogojev za druge ureditve, potrebne za funkcioniranje trgovskega in vrtnega centra.

Območje SDZN je razdeljeno na ureditvene enote (UE): UE1 – zahodni del območja SDZN – območje ob Ljubljanski cesti, UE2 – vzhodni del območja SDZN – območje ob severni obvoznici, UE3 – območje cest in manipulativnih površin. Območje SDZN je velikosti 1.13 ha.

 

nazaj