Lokacijski načrt Učno-razvojni center za krajino in šport - golf Otočec

Status: veljaven

Lokacijski načrt določa pogoje za izgradnjo športno-rekreacijskega parka Golf Otočec na širšem območju Gradu Struga, ki bo obsegal  golf igrišče z 18 luknjami, prenovo Gradu Struga, gradnjo dodatnih nočitvenih kapacitet v obliki apartmajev, v okviru golf igrišča pa naj bi se poleg same športne ponudbe golf igrišča zgradil tudi izobraževalni center za šolanje kadrov za upravljanje in vzdrževanje travnatih igrišč kot Učno razvojni center za krajino in šport. S tem bi bile dane možnosti za razvoj turizma višjega standarda na širšem območju Otočca, ki je skupaj s turističnim kompleksom na levem bregu reke Krke in gradovoma Otočec ter Struga ena najpomembnejših turističnih destinacij osrednjega dela jugovzhodne Slovenije.

Lokacijski načrt Učno-razvojni center za krajino in šport – golf Otočec (v nadaljevanju LN) tako obsega območje, veliko okoli 136,5 ha. Naravno mejo območja predstavlja na vzhodnem delu potok Žerjavin z vplivnim območjem zamočvirjenega zemljišča, na severozahodnem delu reka Krka z površinami, ki so v naravi mokrotni travniki in opuščeni sadovnjaki, na zahodnem delu lokalna cesta za kompleks gradu Struga in na južnem delu regionalna cesta R2 419/1204.

LN opredeljuje revitalizacijo gradu Struga, apartmajsko naselje, parkirišča z ureditvijo dostopnih cest, golf vadbišča in igrišča, površine kmetijsko učnega centra za krajino in šport z različnimi dejavnostmi kmetijstva v povezavi s turizmom in športom ter sonaravno ureditev krajine. Organizacija prostora je podrejena ohranjanju naravnega okolja in razmestitvi dejavnosti tako, da se predvideni različni programi med sabo ne prepletajo oziroma se ob sočasnem odvijanju med sabo ne motijo. Varujejo se zaščiteni in najkvalitetnejši elementi naravnih in ustvarjenih danosti: grad Struga z ožjim varovanim območjem ter bližnjim parkom, ambientalni in krajinsko najvrednejši del porečja reke Krke, biotopi ob Žerjavinskem potoku in mokrotni travniki ob reki Krki, zaledni del struških gozdov ter najboljša kmetijska zemljišča, ki se koristijo v primarni rabi.

Območje LN je razdeljeno na šest ureditvenih enot (v nadaljevanju: UE): UE1 – območje grajskega kompleksa Struga, UE2 – območje za hotel apartmajskega tipa, UE3 – območje za gradnjo sezonskih, občasnih parkirišč, UE4 – območje za gradnjo učno razvojnega centra za krajino in šport, UE5 – območje golf igrišča in pridelave travnih tepihov, UE6 – območje varovanih naravnih vrednot (mokrišča in mokrotni travniki).

 

nazaj