Lokacijski načrt za vodovod Trška gora

Status: veljaven

Lokacijski načrt obravnava izgradnjo vodovoda na širšem območju Trške gore (KS Otočec, Bučna vas in Karteljevo). Na predvideni vodovod Trška gora se bodo priključila tudi naselja: Gorenje in Dolenje Kamenje v Krajevni skupnosti Bučna vas ter Gorenje in Dolenje Karteljevo v Krajevni skupnosti Karteljevo.

Predmetno področje je možno oskrbeti le z navezavo na centralni vodovod Novo mesto preko vodovoda Črešnjice (črpališče Jezero v Družinski vasi). Vodovod Trška gora se bo preko magistralnega vodovoda Novo mesto ter vodovoda oziroma vodohrana Črešnjice oskrboval z vodo iz črpališča Jezero v Družinski vasi.

Voda iz sistema Novo mesto se preko magistralnega cevovoda in vodovoda Črešnjice prečrpava v VH Črešnjice. Ta vodohran težnostno oskrbuje večji del naselja Črešnjice. Za pokritje obravnavanega področja se v obstoječem VH Črešnjice dogradi črpalko s pripadajočo opremo za prečrpavanje vode v novi vodohran s črpališčem Trška, ki predstavlja tlačno cono I. Ta vodohran je namenjen oskrbovanju spodnji del Trške gore vse do vodovoda Ždinja vas. V ta namen se na cevovodu zgradi črpalni jašek Muren dol, ki bo črpal vodo do obstoječega cevovoda Ždinja vas za napajanje obstoječega VH Ždinja vas in predstavlja tlačno cono II. Iz VH Črešnjice se bo del vode črpal tudi v višje ležeči novozgrajeni vodohran Golušnik, oziroma tlačno cono III. V tlačni coni III se zgradi črpalni jašek Golušnik, ki služi za prečrpavanje vode v novozgrajeni vodohran Kamenska gora, ki predstavlja tlačno cono IV.

  Izvedba, predvidena po lokacijskem načrtu, se izvaja fazno.

Odlok o lokacijskem načrtu za vodovod Trška gora

Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 50/06.

Zaradi obsežnosti je tu objavljen le del gradiva. Celotno gradivo je na vpogled le v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto (Urad za prostor, I. nadstropje).

Datoteke

nazaj