Ureditveni načrt za pešpoti in kolesarske poti Novega mesta

Status: veljaven

Ureditveni načrt obravnava peš in kolesarske povezave različnih kategorij (kolesarske steze, poti in pasove). Območje ureditvenega načrta zajema približno 9,1 ha zemljišč, in sicer zemljišča oziroma dele zemljišč v katastrskih občinah Bršljin, Novo mesto, Ragovo, Smolenja vas, Kandija, Šmihel pri Novem mestu in Gotna vas.

Predlagani posegi se načrtujejo tako, da bodo povezali obstoječe in predvidene odseke kolesarskih in peš povezav v sklenjeno in varno omrežje teh povezav Novega mesta, ki se bo postopno dograjevalo z rešitvami po tem odloku in z nadaljnjimi dopolnitvami tega odloka.

Lokacijski načrt obravnava izvedbo devetih kolesarskih in pešpovezav v območju mesta Novo mesto v dolžini približno 10 km, in sicer povezave:
A – Bršljin – Straška cesta na poteku od križišča s severno obvoznico na severu do križišča z ulico Bršljin na jugu,
B – Seidlova cesta, vzhodni del, na poteku od križišča s severno obvoznico na vzhodu do križišča s Koštialovo ulico na zahodu,
D – Vzhodna cesta na poteku od križišča s severno obvoznico in Seidlovo cesto na severu do križišča v Žabji vasi na jugu,
F – Šentjernejska cesta na poteku od križišča v Žabji vasi na zahodu do križišča s Podbevškovo ulico v območju Cikave na vzhodu,
G – Ob Težki vodi (Kandija) na poteku od kompleksa bolnišnic na severu do mostiča preko potoka Težke vode v območju Šmihela na jugu,
H – Ob Težki vodi (Gotna vas) na poteku od Belokranjske ceste na vzhodu preko mostiča čez Težko vodo do Gotne vasi na zahodu,
I – Drska – Šmihel na poteku od pokopališča v Šmihelu, mimo srednješolskega centra čez Šipčev hrib ter po Ulici Slavka Gruma do križišča s Topliško cesto,
J – Jedro – levi breg na poteku od Seidlovega mlina pod Strojarsko potjo na jugu do stopnišča v Ulico talcev na severu in
K – Ragov log na poteku od Jakčeve ulice na jugu, po Ragovem logu do naselja Ragovo oziroma prek mostu čez Krko do Plave lagune na Seidlovi cesti.

Odlok o ureditvenem načrtu za pešpoti in kolesarske poti Novega mesta

Uradni list RS, št. 122/04.


Predpis, ki spreminja dani predpis:

  1. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za obvoznico Šmihel; Dolenjski uradni list, št. 29/19.

Predpis, na katerega dani predpis vpliva:

Odlok o ureditvenem načrtu za obrtno-industrijsko cono Livada, Uradni list RS, št. 70/99.


Celotno gradivo je v analogni obliki in je na vpogled v prostorih Mestne občine Novo mesto.

nazaj