Spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta za rekonstrukcijo Ljubljanske ceste v Novem mestu - glavne ceste GII 105 /SDLN za rekonstrukcijo Ljubljanske ceste -1/

Status: veljaven

Regionalna cesta R3 651 se je začela urejati z Lokacijskim načrtom za rekonstrukcijo Ljubljanske ceste v Novem mestu – glavne ceste GII 105 (Uradni list RS, št. 74/02, 31/06 - popr.). Območje lokacijskega načrta obsega prostor na obeh straneh regionalne (prej glavne) ceste in priključnih cest, ki je potreben za rekonstrukcijo ceste na odseku od km 2.425 do km 2.990. Deviirana cesta poteka po novi trasi (dolžina novogradnje 565 m). V večji meri poteka po travniških površinah čez vzpetino Tržič severno od obstoječe glavne ceste, pred priključevanjem na obstoječe križišče pa v manjši meri po sadovnjaku. Ureditveno območje meri približno 1,81 ha. V času priprave in sprejetja veljavnega LN urbanizacija vzhodno od predvidene prestavitve trase Ljubljanske ceste še ni bila načrtovana. V kasneje sprejeti Urbanistični zasnovi Novega mesta se je dolgoročno načrtovala širitev stanovanjske zazidave severovzhodno od krožišča v Bučni vasi in vzhodno od Ljubljanske ceste, zato se je zaradi boljše dostopnosti do tega območja in zaradi boljših prometno tehničnih elementov pokazala potreba po spremembi lokacije načrtovanega križišča v km 2.800 nekoliko severneje v stacionažo 2.744.

Predmet sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta za rekonstrukcijo Ljubljanske ceste v Novem mestu – glavne ceste GII 105 je rekonstrukcija obstoječe ceste ter vse infrastrukturne in prostorske ureditve, vezane na izgradnjo ceste v dolžini približno 565 m, in sicer: rekonstrukcija glavne ceste G2 – deviirana cesta poteka po novi trasi, izgradnja priključnih cest 1A in 1B ter rekonstrukcija dela Tržiške ulice, izgradnja obojestranske kolesarske steze in obojestranskega pločnika na glavni cesti, izgradnja enostranskega pločnika na priključnih cestah 1A in 1B, izgradnja avtobusnih postajališč s čakališčem in nadstrešnico, obstoječe priključke v krožnem križišču se po izgradnji prestavljene nove ceste ukine, izgradnja obračališča na Tržiški ulici in ureditev priključka do stanovanjskega objekta št. 49, ureditev vse potrebne javne infrastrukture, ureditev prometne signalizacije, odvodnjavanje meteornih voda s kolesarske steze, pločnika in ceste, izgradnja novih zidov, postavitev aktivne in pasivne protihrupne zaščite, ureditev in zaščita brežin, odstranitev stanovanjske hiše (Ljubljanska cesta št. 58) in odstranitev aktivne protihrupne ograje v krožišču (dolžine 40,2 m).

Zaradi novega priključevanja Ljubljanske ceste v krožišče se ureja navezava vseh lokalnih cest in priključkov ter zagotavlja dostop do vseh objektov ob obstoječi glavni cesti, preko novega križišča v km 2.744. Gre za polno križišče, ki se navezuje tudi na Tržiško ulico, s čimer se navezava Tržiške ulice na krožišče ukinja. Tržiška ulica se v dolžini okrog 135 m rekonstruira, na njenem južnem koncu pa se uredi obračališče.

 

Odlok o spremembah in dopolnitvah lokacijskega načrta za rekonstrukcijo Ljubljanske ceste v Novem mestu – glavne ceste GII 105

Uradni list RS, št. 68/07


Predpisi, ki spreminjajo dani predpis:

  1. Odlok  o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto, Uradni list RS, št. 101/09 (140. člen);
  2. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prostorsko ureditev skupnega pomena za daljnovod DV 2 x 110 kV RTP Bršljin–RTP Gotna vas, Uradni list RS, št. 9/11;
  3. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Prenova ob Ljubljanski cesti 47, Uradni list RS, št. 106/11, 22/12 (popr.);
  4. Odlok o spremembah in dopolnitvah lokacijskega načrta za rekonstrukcijo Ljubljanske ceste v Novem mestu - R3 651 (prej glavna cesta GII 105), Uradni list RS, št. 80/12;
  5. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Bučna vas - vzhod/2, Uradni list RS, št. 56/14.

Odlok, na katerega dani odlok vpliva:

  1. Odlok o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo Ljubljanske ceste v Novem mestu - glavne ceste G II-105, Uradni list RS, št. 74/02, 31/06 (popr.).

 

Datoteke

nazaj