Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta BTC Češča vas - I. faza

Status: veljaven

Za enoto urejanja prostora NM/1-OPPN-a Občinski prostorski načrt Mestne občine Novo mesto določa, da veljajo določila Zazidalnega načrta BTC Češča vas - I. faza (v nadaljevanju: ZN BTC), ki je začel veljati z objavo v Skupščinskem Dolenjskem listu št. 15/90. Območje ZN BTC je namenjeno dejavnostim BTC-ja, in sicer skladiščno-pretvorni dejavnosti, proizvodni dejavnosti, servisni dejavnosti, prodajni dejavnosti, upravni dejavnosti.

Spremembe in dopolnitve ZN BTC so posledica predvsem želje po novelaciji veljavnega prostorskega akta, kjer je predvidena ohranitev sedanje skladiščne dejavnosti kot osrednje, ki se jo po potrebi dopolni s servisnimi dejavnostmi in lahko proizvodnjo.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Zazidalnem načrtu BTC Češča vas – 1. faza

Dolenjski uradni  list, št. 10/15, 11/15 - UPB1.

Celotno gradivo je na vpogled v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto.


Predpis, na katerega dani predpis vpliva:

Odlok o zazidalnem načrtu BTC Češča vas - 1. faza, Skupščinski Dolenjski list, št. 15/90, 11/91-popravek.


 

 

 

 

Datoteke

nazaj