Občinski podrobni prostorski načrt Revoz

Status: veljaven

Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta Revoz (v nadaljevanju OPPN) se nahaja na JV delu Novega mesta, med potokom Težka voda na zahodu in jugu, Belokranjsko cesto na vzhodu, območjem tovarne TPV na severu in stanovanjsko sosesko Grm z grmskim gradom na severozahodu ter obsega industrijsko območje tovarne Revoz.

Območje je delno pozidano s proizvodnimi in spremljajočimi objekti ter manipulativnimi površinami. Območje OPPN je določeno z Občinskim prostorskim načrtom Mestne občine Novo mesto kot enota urejanja prostora z oznako NM/21-OPPN in obsega približno 66 ha.

Območje OPPN se deli na štiri programske enote:

1. Vzhodno območje: ureditev novega vhoda za zaposlene, možnost ureditve garažne hiše, ureditev Belokranjske ceste in protihrupnih ukrepov, uskladitev gradbene linije, ureditev površin na območju današnjega vhoda za zaposlene in ureditev parkirišč.

2. Južno območje: Razširitev obstoječih objektov, ohranitev območja nove preizkusne piste, izgradnja novih objektov, ureditev robnega območja.

3. Zahodno območje: Gradnja novega objekta, gradnja garažne hiše, razširitev območja odpremnega centra, ureditev novega parkirišča za kamione, ureditev robnega območja ob Težki vodi.

4. Severno območje: Ureditev platoja in novega parkirišča, razširitev proizvodnega objekta, ureditev robnega območja z umestitvijo kolesarske in peš povezave med Gubčevo oziroma Mušičevo ulico in Belokranjsko cesto.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Revoz

Dolenjski uradni list, št. 41/2016.

Celotno gradivo je na ogled v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto.


Predpisi, na katere dani predpis vpliva:

  1. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu Revoz, Uradni list RS, št. 9/11 - RAZVELJAVLJEN;
  2. Odlok o OPPN za prostorsko ureditev skupnega pomena za rekonstrukcijo križišča Belokranjska cesta v Novem mestu na cestah G2-105 in R2-419 s širšim vplivnim območjem, Uradni list RS, št. 64/10.

 

Datoteke

nazaj