Lokacijski načrt za Šmihelsko (Ljubensko) cesto – rekonstrukcija oziroma novogradnja regionalne ceste R3-664, odsek 2501 od km 21,760 do km 22,250

Status: veljaven

Območje urejanja z LN zajema 490 m dolg odsek nove državne ceste ob železniški progi Ljubljana–Metlika (od km 21,760 do km 22,250), ki nadomešča sedanjo regionalno cesto (Šmihelsko cesto) skozi zdravstveni kompleks in del  Kandijske ceste v dolžini 120m (pred križiščem z R3-664/2501, v km 12,964 do km 13,084). Vključuje tudi območje ureditev med dostopno cesto (5-im krakom krožnega križišča) do Zdravstvenega doma, območje železniške postaje Kandija ter del območja z objekti ob Šmihelski c. (8, 14 in 15).

V območju urejanja se zaradi izvedbe Šmihelske (Ljubenske) ceste in spremljajočih ureditev odstrani več objektov. Lokacijski načrt določa tudi pogoje za objekte v posameznih ureditvenih enotah: UE1, UE2 in UE3. Sprememba križišča na Šmihelski (Ljubenski) cesti posledično vpliva na potek dela komunalne in energetske infrastrukture ter omrežja zvez. .

Odlok o lokacijskem načrtu za Šmihelsko (Ljubensko) cesto v Novem mestu – rekonstrukcija oziroma novogradnja regionalne ceste R3-664, odsek 2501 od km 21,760 do km 22,250, uradno prečiščeno besedilo (UPB-1)

Uradni list RS, št. 63/08 - UPB-1, 81/11 - SD UN ZKNM-1 in Dolenjski uradni list, št. 29/19 - OPPN obvoznica Šmihel.


 Predpisi, ki spreminjajo dani predpis:

  1. Spremembe in dopolnitve Ureditvenega načrta Zdravstveni kompleks Novo mesto (SD UN ZKNM-1), Uradni list RS, št. 81/11;
  2. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za obvoznico Šmihel; Dolenjski uradni list 29/19.

 Predpis, na katerega dani predpis vpliva:

  1. Odlok o lokacijskem načrtu za Šmihelsko (Ljubensko) cesto v Novem mestu – rekonstrukcija oziroma novogradnja regionalne ceste R3-664, odsek 2501 od km 21,760 do km 22,250, Uradni list RS, št. 22/02 in 36/03, 68/07.

 

Datoteke

nazaj