Lokacijski načrt rekonstrukcije regionalne ceste R 3-668/5846 Gabrje-Ratež na odseku Velike Brusnice-Ratež, vključno z rekonstrukcijo križišča z lokalno cesto L295200 Velike Brusnice-Dol. Suhadol-Gabrje v Velikih Brusnicah

Status: veljaven

Območje urejanja obsega ureditev regionalne ceste R3-668/5846 Gabrje – Ratež na odseku Velike Brusnice – Ratež (od km 3.078 do km 5.498) ter rekonstrukcijo križišča regionalne ceste R3-668/5846 Gabrje – Ratež z lokalno cesto L295200 Velike Brusnice – Dol. Suhadol – Gabrje in dostopno potjo v zahodni del naselja Velike Brusnice.

Ureditve na obravnavanem odseku regionalne ceste vključujejo razširitev prečnega profila vozišča, razen v naselju Velike Brusnice, korekcijo horizontalnih in vertikalnih elementov ceste, ureditev enostranskega hodnika za pešce, regulacijo Vrtaškega potoka na tangiranem odseku, ureditev odvodnjavanja, razširitev obstoječih propustov in mostov, ureditev tangiranih priključkov javnih poti ter dostopov do objektov in na kmetijske površine, izvedbo avtobusnih postajališč ter ureditev komunalne infrastrukture.

Odlok o lokacijskem načrtu rekonstrukcije regionalne ceste R 3-668/5846 Gabrje–Ratež na odseku Velike Brusnice–Ratež, vključno z rekonstrukcijo križišča z lokalno cesto L295200 Velike Brusnice–Dol. Suhadol–Gabrje v Velikih Brusnicah

Uradni list RS, št. 57/03.


Predpisi, ki spreminjajo dani predpis:

  1. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Brusnice, Uradni list RS, št. 120/06  in nadaljnji;
  2. Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto, Uradni list RS, št. 101/09 (140. člen) in nadaljnji.


nazaj