Občinski podrobni prostorski načrt Bučna vas - vzhod/2

Status: veljaven

Z Občinskim prostorskim načrtom Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09 in nadaljnji) ( v nadaljnjem besedilu: OPN) je za območje ureditvene enote prostore NM/6-OPPN-f (v nadaljevanju EUP NM/6-OPPN-f) predvideno urejanje z občinskim podrobnim prostorskim načrtom (v nadaljevanju OPPN). OPN določa, da se za območja, ki se urejajo z OPPN, pripravi po en OPPN ali več OPPN, pri čemer je treba zagotoviti, da posamezen OPPN vključuje prostorsko in funkcionalno smiselno zaključeno enoto, vključno s predvidenimi zelenimi površinami in GJI ter da dinamika priprave posameznih OPPN zagotavljala smiselno faznost prostorskih ureditev.

Jugozahodni del EUP NM/6-OPPN-f, za katerega je uveljavljen OPPN Bučna vas – vzhod/2, je namenjeno poslovnim dejavnostim z možnostjo bivanja. Predvidena je gradnja novih stavb severozahodno od stanovanjske pozidave ob Tržiški ulici ter vzhodno od Ljubljanske ceste. Vpeta je v en zazidalni otok s tipologijo gradnje poslovnih in poslovno - stanovanjskih stavb. Poleg novih poslovnih in poslovno - stanovanjskih stavb ter urejenih zelenih površin se zgradi tudi vsa infrastruktura, ki je potrebna za funkcioniranje območja urejanja. Območje urejanja je veliko približno 44 ar.

Cilj priprave OPPN Bučna vas – vzhod/2 je bil določitev izvedbenih prostorskih pogojev za gradnjo trgovine in servisnega objekta za motorna vozila s potrebno komunalno opremo in drugimi spremljajočimi ureditvami.

 

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Bučna vas – vzhod/2

Uradni list RS, št. 56/14.

Celotno gradivo je na vpogled v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto.


Predpisi, na katere dani predpis vpliva:

  1. Odlok o spremembah in dopolnitvah lokacijskega načrta za rekonstrukcijo Ljubljanske ceste v Novem mestu – glavne ceste GII-105, Uradni list RS, št. 68/07;
  2. Odlok o spremembah in dopolnitvah lokacijskega načrta za rekonstrukcijo Ljubljanske ceste v Novem mestu - R3 651 (prej glavne ceste GII 105), Uradni list RS, št. 80/12.

Predpis, ki vpliva na dani predpis:

  1. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Bučna vas - vzhod/1, Dolenjski uradni list, št. 8/15.

 

Datoteke

nazaj