Spremembe in dopolnitve OPN MONM – SD OPN 1 (PIP za območje centralnih dejavnosti na območju ob Topliški cesti - EUP NM/13-b)

Status: veljaven

V juniju leta 2013 je bila podana pobuda za izdelavo sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09 in nadaljnji - v nadaljevanju: OPN), in sicer za območje enote urejanja prostora NM/13-OPPN-b, za katero je bila v skladu z določili veljavnega OPN predvidena priprava Občinskega podrobnega prostorskega načrta »Centralne dejavnosti in stanovanja ob Topliški cesti« (v nadaljevanju: OPPN) in za manjši jugozahodni del enote urejanja prostora NM/13-OPPN-a, ki se ureja z Odlokom o Ureditvenem načrtu za športno-rekreacijski park Portoval (Uradni list RS, št. 108/01 in 91/11 - v nadaljevanju UN Portoval). Pobudo za začetek priprave SD OPN 1 je pobudnik utemeljil z razlogi, da na podlagi obstoječih prostorskih in finančno-ekonomskih razmer ter veljavnih določil OPN realizacija pozidave, kot jo je s strokovno rešitvijo predvidel, ni izvedljiva.

SD OPN 1 vključujejo spremembo oz. povečanje območja, za katerega je bila predvidena izdelava OPPN, prerazporeditev podrobnejše namenske rabe s poudarkom na centralnih dejavnostih in ureditvah obrežja reke Krke ter prestavitev lokacije mostu preko reke Krke.

Z uveljavitvijo SD OPN 1 so se spremenili veljavni prostorsko izvedbeni pogoji OPN, ki so za enoto urejanja prostora NM/13-OPPN-b določali pripravo OPPN na način, da priprava OPPN ni več obvezna in da so namesto tega za predmetno ureditev prostorsko izvedbeni pogoji OPN določeni v vsebini, obliki in natančnosti, kot je predpisana za občinski podrobni prostorski načrt. Del enote urejanja prostora NM/13-OPPN-a (UN Portoval), v katerega se je tudi poseglo s SD OPN 1, se je razveljavil in se zanj prav tako določili prostorsko izvedbeni pogoji z OPN v vsebini, obliki in natančnosti, kot je predpisana za občinski podrobni prostorski načrt.

nazaj