Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta za obrtno-industrijsko cono Livada (SD UN Livada-2)

Status: veljaven

Območje obrtno industrijske cone Livada je urejal Ureditveni načrt za obrtno industrijsko cono Livada iz leta 1999 (Uradni list RS, št. 70/99; v nadaljevanju UN Livada). Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta Livada so v celoti nadomestile tekstualni del in grafični del UN Livada (Uradni list RS, št. 43/08). 

Spremembe in dopolnitve prostorskega akta (SD UN Livada-2) se nanašajo na ureditveno enoto UE1 in sicer glede dopustnih dejavnosti znotraj te ureditvene enote. Na podlagi usmeritev nosilcev urejanja prostora (NUP) se je odlok dopolnil še v nekaterih členih tekstualnega dela odloka. Grafični del odloka se ni spremenil. 

 

 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Ureditvenem načrtu za obrtno-industrijsko cono Livada (SD UN Livada-2)

Dolenjski uradni list, št. 1/17.


Predpis, na katerega dani predpis vpliva:

  1. Odlok o ureditvenem načrtu za obrtno industrijsko cono Livada, Uradni list RS, št. 70/99;
  2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Ureditvenega načrta za obrtno-industrijsko cono Livada, Uradni list RS, št. 43/08.

Gradivo je na vpogled v prostorih Mestne občine Novo mesto.

 

Datoteke

nazaj