Spremembe in dopolnitve Občinskega podrobnega prostorskega načrta Nadomestna gospodarska cona ob Straški cesti (SD OPPN NGC -2)

Status: veljaven

Območje Nadomestne gospodarske cone ob Straški cesti se nahaja v zahodnem delu Novega mesta ob tovarni Adria Mobil. Predmet sprememb in dopolnitev OPPN je samo jugozahodni del območja OPPN, kjer je investitorju omogočena izgradnja visokoregalnega skladišča. Hkrati je na območju št. 1, kjer sta sicer predvidena bencinska črpalka in gostinsko-poslovni objekt, dopustna izgradnja proizvodnega oziroma skladiščnega objekta.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Nadomestna gospodarska cona ob Straški cesti (SD OPPN NGC-2)

Dolenjski uradni list, št. 6/17


Predpisa, na katera dani predpis vpliva:

  1. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu nadomestna gospodarska cona ob Straški cesti, Uradni list RS, št. 117/08;
  2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Občinskega podrobnega prostorskega načrta nadomestna gospodarska cona ob Straški cesti, Uradni list RS, št. 70/14.

Celotno gradivo je na vpogled v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto.

 

Datoteke

nazaj