Spremembe in dopolnitve OPN MONM – SD OPN 3 (Prostorska ureditev romskega naselja Žabjak in Brezje s prostorsko povezanimi ureditvami javnih cest in GJI ter površin centralnih in gospodarskih dejavnosti ob Mirnopeški cesti)

Status: veljaven

Spremembe in dopolnitve OPN MONM - SD OPN 3 obsegajo spremembe in dopolnitve strateških in izvedbenih vsebin Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Novo mesto, ki se nanašajo na prostorsko ureditev romskega naselja Žabjak in Brezje s prostorsko povezanimi ureditvami javnih cest in GJI ter površin centralnih in gospodarskih dejavnosti ob Mirnopeški cesti.

S prostorskim aktom se v območju ob Mirnopeški cesti (območje SD OPN 3) načrtuje prenova obstoječega romskega naselja Brezje in prenova območja Žabjaka v povezano romsko naselje Žabjak Brezje, vzpostavitev oz. razširitev območja že načrtovane gospodarske cone Zahod na območje opuščene vojaške rabe v enoti urejanja prostora z oznako NM/4-a, sprememba namembnosti enote urejanja prostora z oznako NM/6-OPPN-b iz stanovanjske površine v površino za šport in rekreacijo, prenova in dograditev javne komunalne infrastrukture in sistem zelenih površin, ki povezujejo, razmejujejo oziroma funkcionalno dopolnjujejo predhodno navedene prostorske ureditve.

nazaj