Navodila za pripravo digitalnih podatkov

Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta Poganci

Status: v pripravi

Mestna občina Novo mesto vodi pripravo sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta Poganci (v nadaljevanju: SD OPPN). Zasebni pobudnik je pretežni lastnik zemljišč na območju obravnave. Izdelovalec SD OPPN je podjetje Topos, d.o.o. iz Novega mesta.

 

Predmet SD OPPN je sprememba določil odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Poganci (Uradni list RS, št. 78/08), tako da se pretežnemu lastniku zemljišč na tem območju omogoči gradnja poslovnih objektov s pripadajočimi zunanjimi površinami ter izvedba novih prometnih ureditev dostopnih poti in njihove navezave na glavno cesto Novo mesto – Metlika.

Izhodišča za pripravo SD OPPN Poganci

Na spletni strani Mestne občine Novo mesto je bil v maju 2020 objavljen javni poziv k oblikovanju izhodišč za pripravo SD OPPN Poganci. Predlog izhodišč je bil javno objavljen v času od 11. 5. 2020 do vključno 1. 6. 2020. Na predlog izhodišč so lahko zainteresirana javnost, nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci urejanja prostora v času objave gradiva podali pripombe in predloge, ki so prispevali h končnemu oblikovanju izhodišč (Izhodišča za pripravo SD OPPN Poganci, julij 2020).

Po dokončnem oblikovanju izhodišč se postopek priprave SD OPPN začne s sklepom o pripravi SD OPPN, s katerim se tudi potrdijo izhodišča ter nadaljuje z osnutkom SD OPPN in drugimi nadaljnjimi fazami, vključno z javno razgrnitvijo SD OPPN. Izhodišča so bila potrjena dne 3. 9. 2020 s sprejemom Sklepa o pripravi SD OPPN.

Datoteke

Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta Poganci

V Dolenjskem uradnem listu je bil  dne 3. 9. 2020 objavljen Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta Poganci (DUL, št. 16/2020), s katerim so bila tudi potrjena Izhodišča za pripravo SD OPPN Poganci (julij 2020).

Datoteke

nazaj