Navodila za pripravo digitalnih podatkov

Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta Poganci

Status: v pripravi

Mestna občina Novo mesto vodi pripravo sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta Poganci (v nadaljevanju: SD OPPN). Zasebni pobudnik je pretežni lastnik zemljišč na območju obravnave. Izdelovalec SD OPPN je podjetje Topos, d.o.o. iz Novega mesta.

Predmet SD OPPN je sprememba določil odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Poganci (Uradni list RS, št. 78/08), tako da se pretežnemu lastniku zemljišč na tem območju omogoči gradnja poslovnih objektov s pripadajočimi zunanjimi površinami ter izvedba novih prometnih ureditev dostopnih poti in njihove navezave na glavno cesto Novo mesto – Metlika.

Postopek priprave SD OPPN se vodi skladno z določili Zakona o urejanju prostora - ZUreP-3 (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23-ZDU-1O, 78/23-ZUNPEOVE in 95/23-ZIUOPZP).

Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta Poganci

V Dolenjskem uradnem listu je bil dne 16. 2. 2023 objavljen Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta Poganci (Dolenjski uradni list, št. 6/23), na podlagi katerega bo postopek priprave potekal po določilih Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21 – ZureP-3, 18/23 – ZDU-1O).

Dne 4. 12. 2023 je bil objavljen Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o pripravi SD OPPN Poganci (Dolenjski uradni list, št. 25/23.)

Datoteke

Predlog osnutka SD OPPN Poganci

Na podlagi 121. člena ZUreP-3 je pripravljen predlog osnutka SD OPPN. O predlogu osnutka je obveščena Krajevna skupnost Gotna vas. Zainteresirana javnost si lahko gradivo ogleda na tem prostorskem portalu (priponke spodaj) ter poda morebitne predloge ali usmeritve do vključno 8. 5. 2023, in sicer na naslednji način:

  • po elektronski pošti na naslov: mestna.obcina@novomesto.si (s pripisom št. zadeve: 350-0021/2022);
  • pisno na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto;
  • v knjigo pripomb na mestu razgrnitve gradiva v pritličju Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto.

Datoteke

Osnutek SD OPPN Poganci

Na podlagi drugega odstavka 122. člena ZUreP-3 so bili nosilci urejanja prostora pozvani, da pripravijo prva mnenja na osnutek prostorskega akta.

Javna razgrnitev SD OPPN Poganci

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka prostorskega akta je namenjena seznanitvi širše javnosti s prostorskim aktom. Javna razgrnitev poteka v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, pritličje (pri vhodu), in sicer od 30. 10. 2023 do vključno 28. 11. 2023.

Javna obravnava bo v sredo, 22. 11. 2023 ob 16. uri v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto, Glavni trg 7 (Rotovž), I. nadstropje. Na javni obravnavi bosta pripravljavec in izdelovalec prostorski akt podrobneje obrazložila in prisotnim podala dodatna pojasnila.

V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani podajo pripombe in predloge k razgrnjenemu prostorskemu aktu na naslednje načine:

  • po elektronski pošti na naslov: mestna.obcina@novomesto.si
  • pisno na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto;
  • v knjigo pripomb in predlogov na mestu javne razgrnitve v prostorih občine;
  • ustno na zapisnik na javni obravnavi.

Rok za podajo pripomb poteče zadnji dan javne razgrnitve.

Datoteke

nazaj