Občinski podrobni prostorski načrt Graben/2 (OPPN Graben/2)

Status: veljaven

Predmet OPPN Graben/2 je bila določitev podrobnejših prostorsko izvedbenih pogojev za pozidavo za namen predvidenih dejavnosti Tovarne zdravil Krka, definiranje zazidalnih otokov ter pogojev parcelacije, zunanja ureditev z zelenimi in manipulativnimi površinami, ureditev prometne infrastrukture s prometno varnimi in preglednimi priključki ter ostale okoljske, energetske ter komunikacijske infrastrukture, ki je potrebna za funkcioniranje predmetnega območja.
Predvidena je gradnja objektov in ureditev površin za poslovne dejavnosti skladno z namensko rabo prostora (centralne in proizvodne dejavnosti ter prometne površine) ter pripadajoče prometne, komunalne in energetske infrastrukture, vključno z zelenimi površinami. 

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Graben/2

Dolenjski uradni list, št. 22/23.

 

Celotno gradivo je na vpogled v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto.


Predpis, na katerega dani predpis vpliva:

  • Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Graben /1, Dolenjski uradni list, št. 11/19.

 

Datoteke

nazaj