Spremembe in dopolnitve Ureditvenega načrta Zdravstveni kompleks Novo mesto (SD UN ZKNM-4)

Status: veljaven

Na območju enote urejanja prostora NM/22-OPPP-a je od leta 2008 uveljavljen Ureditveni načrt Zdravstveni kompleks Novo mesto, ki je bil trikrat spremenjen in dopolnjen, in sicer leta 2011, 2013 in 2015. Ureditveni načrt določa pogoje za prenovo in dograditev obstoječih objektov, pogoje za graditev novih objektov, zunanje ureditve, pogoje  za graditev prometne ter druge javne infrastrukture in predvideva rušitve objektov.

Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska cesta 1, Novo mesto, kot pobudnica priprave sprememb in dopolnitev Ureditvenega načrta Zdravstveni kompleks Novo mesto (v nadaljevanju: SD UN ZKNM-4), želi na zemljišču s parc. št. 624, k.o. Kandija (lokacija D1 – območje Interne bolnišnice) ohraniti severni gospodarski del objekta Interne bolnišnice za novo namembnost, ter možnosti dozidave objekta Interne bolnišnice na severni strani, na dvoriščni strani.
Območje SD UN ZKNM - 4, v velikosti 0,59 ha, se nahaja na severovzhodnem delu UN ZKNM, med Kandijsko cesto in reko Krko, in zajema zemljišča z naslednjimi parc. št.: 624, 627/6-del, 628-del, 629/1-del, 630/1-del, 1392-del, 622/3-del, 623/2-del, 623/1-del, 627/4, 632/3, 632/4, vse k.o. 1483 Kandija. 

 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Ureditvenem načrtu zdravstveni kompleks Novo mesto (SD UN ZKNM-4)

Dolenjski uradni list, št. 22/2021.


Predpisi, ki jih dani predpis spreminja:


 

Datoteke

nazaj