Lokacijska preveritev v enoti urejanja prostora EUP NM/12-OPPN-g (odstopanje od PIP na delu območja OLN PSC Mačkovec-1 v povezavi z objektoma 1 in 3) na zemljiščih s parc. št. 905/22, 924/8, 924/13, 924/16, 927/28, 928/9, 928/37, 928/38, 936/7 in 1129/5, vse k.o. Bršljin; ID: 2751

Status: veljaven

Lokacijske preveritev v EUP NM/12-OPPN-g se nanaša na odstopanje od prostorsko izvedbenih pogojev določenih v Odloku o občinskem lokacijskem načrtu za Poslovno storitveno cono Mačkovec -1 v coni 1. A-jug v povezavi z objektoma 1 in 3.

S sklepom o potrditvi lokacijske preveritve dopuščeno individualno odstopanje se nanaša na prostorske izvedbene pogoje za cono 1.A - jug, ki so določeni v 15. členu OLN, v poglavju Pogoji in usmeritve za nestanovanjske stavbe, alinea (1) - objekt 1 in - objekt 3 v povezavi z grafičnim delom OLN in sicer grafični prikaz list 3.2 Ureditvena situacija – spremembe in dopolnitve (končno stanje).  V okviru obravnavanega individualnega odstopanja se na območju, ki ga sestavljajo zemljišča s parcelnimi številkami 905/22, 924/8, 924/13, 924/16, 927/28, 928/9, 928/37, 928/38, 936/7 in 1129/5, vse k.o. Bršljin, dopusti odstopanje od gradbenih linij na zahodni strani območja cone 1. A - jug, tako da se dopusti odmik objekta 1 za 4,0 m do 14,0 m in objekta 3 za cca 6,0 m od gradbenih linij na njuni zahodni strani, določenih za ta dva objekta v OLN Poslovno storitvena cona Mačkovec – 1. Rešitve zunanje ureditve na območju PSC Mačkovec 1 – cona 1.A-jug, na stičnem območju med DPN in OLN (v nadaljevanju stično območje), bodo določene v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja. Investitor PSC Mačkovec 1 – cona 1. A - jug je dolžan projektne rešitve na stičnem območju uskladiti z DARS, d. d. in pridobiti njegovo pisno soglasje. Uskladitve morajo biti takšne, da ne bodo povzročale dodatnih del ali stroškov investitorju/upravljavcu hitre ceste in jih bo možno izvesti v okviru dopustnih manjših odstopanj od gradbenega dovoljenja. V primeru sočasne gradnje se delitev stroškov in obveznosti investitorjev uredi v sporazumu med obema investitorjema. V primeru, da gradnje PSC Mačkovec  1 - cona 1. A – jug časovno ne bo možno uskladiti z gradnjo hitre ceste na tem območju, se zunanja ureditev PSC Mačkovec 1 v coni 1. A-jug izvede z upoštevanjem izvedenega stanja hitre ceste. Investitor PSC Mačkovec lahko izvede ustrezne prilagoditve terena na območju OLN ob meji z DPN, tudi če bi začel z gradnjo objektov sočasno ali po začetku gradnje oziroma po končani gradnji hitre ceste; na ta način se uskladijo prostorske rešitve, načrtovane z OLN in z DPN. 

 

 

Sklep o potrditvi lokacijske preveritve v enoti urejanja prostora NM/12-OPPN-g (odstopanje od PIP na delu območja str. 1 OLN PSC Mačkovec-1 v povezavi z objektoma 1 in 3) na zemljiščih s parc. št. 905/22, 924/8, 924/13, 924/16, 927/28, 928/9, 928/37, 928/38, 936/7 in 1129/5, vse k.o. Bršljin; ID: 2751

Dolenjski uradni list, št. 15/22.


Predpis na katerega dani predpis vpliva:


 

Datoteke

nazaj